Fy­ra kon­kre­ta sätt att gö­ra bud­ge­ten eko­lo­giskt håll­bar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PE­TER BUCHERT pe­ter.buchert@ksf­me­dia.fi

Sit­ra re­kom­men­de­rar att al­la po­li­tis­ka be­slut om stats­fi­nan­ser­na ska be­ak­ta den eko­lo­gis­ka håll­bar­he­ten och sam­ti­digt stär­ka sam­hälls­e­ko­no­min, sys­sel­sätt­ning­en och väl­fär­den. Det gäl­ler att bör­ja med bud­ge­ten.

Ju­bi­le­ums­fon­den för Fin­lands själv­stän­dig­het Sit­ra slår fast att ba­sen för Fin­lands fram­gång­ar mås­te gju­tas om. En eko­no­mi som byg­ger på över­kon­sum­tion hål­ler in­te i läng­den. För att tryg­ga väl­fär­den mås­te vi be­ak­ta den eko­lo­gis­ka håll­bar­he­ten på all­var, och vi mås­te kun­na sva­ra på de glo­ba­la ut­ma­ning­ar­na. Det i sin tur mås­te sy­nas re­dan i näs­ta års stats­bud­get.

En­ligt Sit­ra mås­te en över­gri­pan­de skat­te­väx­ling för­snab­bas, så att ut­gångs­punk­ten är att al­la eko­no­mis­ka be­slut be­ak­tar den eko­lo­gis­ka håll­bar­he­ten.

– En­skil­da punkt­skat­ter el­ler änd­ring­ar av dem för­ny­ar in­te sam­häl­let snabbt nog, och där­med går Fin­land mis­te om de an­sen­li­ga för­de­lar som en över­gång till ett kli­mat­ne­utralt sam­häl­le och en cir­ku­lär eko­no­mi er­bju­der. Vi be­hö­ver be­ty­dan­de re­for­mer och på vägen mot dem ett helt nytt grepp i det år­li­ga ar­be­tet med stats­bud­ge­ten, sä­ger Ma­ri Pant­sar, di­rek­tör vid Sit­ra.

Hon sä­ger att vi in­te rik­tigt ser pro­por­tio­ner­na av kli­mat­kri­sen, va­re sig på hem­ma­plan el­ler ute i värl­den. Där­för är de pla­ne­ra­de kli­matåt­gär­der­na mesta­dels otill­räck­li­ga. Sit­ra fö­re­språ­kar att tyngd­punk­ten i he­la be­skatt­ning­en för­skjuts från att be­skat­ta ar­be­te till att be­skat­ta mil­jöska­dor. Där­för mås­te ock­så sti­mu­lan­såt­gär­der­na be­ak­ta kli­ma­tut­ma­ning­en.

Sit­ra upp­fat­tar sin roll som att stöd­ja en för­ny­el­se av Fin­land mot ett kli­mat­ne­utralt sam­häl­le med en cir­ku­lär eko­no­mi med glo­bal ex­port­po­ten­ti­al på ett så rätt­vist sätt som möj­ligt.

Här är fy­ra av Sit­ras främs­ta re­kom­men­da­tio­ner till bud­get­ar­be­tet:

1. Driv skat­te­väx­ling­en för håll­bar ut­veck­ling fram­åt med fle­ra hund­ra­tals mil­jo­ner eu­ro. Av­veck­la sub­ven­tio­ner som ska­dar mil­jön och gå in för så­da­na som gyn­nar den. Av­veck­la ex­em­pel­vis sub­ven­tio­ner­na till tor­ven re­dan till 2025.

2. Sti­mu­le­ra eko­no­min, ska­pa nya jobb och stäv­ja den eko­lo­gis­ka kri­sen med sats­ning­ar på cir­ku­lär eko­no­mi. Vik 300 mil­jo­ner för att stöd­ja forsk­ning, ut­veck­ling, in­no­va­tio­ner och de­mon­stra­tion av in­no­va­tio­ner, främ­ja en ut­veck­ling av bygg­nads­mil­jön och stöd ut­bild­nings­sy­ste­met för livs­långt lä­ran­de.

3. Öka stö­det för in­fra­struk­tu­ren för ladd­ning och tank­ning av el­re­spek­ti­ve bi­o­gas­bi­lar.

4. För­snab­ba över­gång­en till ett nytt ener­gi­sy­stem med hög­re ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet, mer vind­kraft och en elekt­ri­fi­e­ring av upp­värm­ning­en, in­du­strin och tra­fi­ken som cen­tra­la be­stånds­de­lar. Sat­sa mer på ut­veck­ling av fjärr­vär­me­tek­nik som in­te byg­ger på för­brän­ning.

FOTO: MOSTPHOTOS

Sit­ra sä­ger att de pla­ne­ra­de kli­matåt­gär­der­na är mesta­dels otill­räck­li­ga och att det till ex­em­pel be­hövs mer vind­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.