Ehrnrooth fort­sät­ter le­da SFP i Helsing­fors

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Krets­mö­tet om­val­de Ce­ci­lia Ehrnrooth som ord­fö­ran­de samt bå­da vice ord­fö­ran­de på lör­da­gen.

”Ut­ö­ver de nya ut­ma­ning­ar Helsing­fors har ställts in­för har de gam­la ingalun­da för­svun­nit”, sä­ger Ce­ci­lia Ehrnrooth i ett press­med­de­lan­de och lyf­ter fram per­so­nal­bris­ten inom små­barnspe­da­go­gi­ken, bris­ten på svensk­språ­kig per­so­nal inom hem­vår­den, mil­jö­po­li­tik och eko­no­min.

Ar­be­tet för bland an­nat tjäns­ter för unga och åld­rings­vår­den har vi­sat sig va­ra sär­skilt vik­tigt i co­ro­na­ti­der, be­to­nar Ehrnrooth.

SFP i Helsing­fors om­val­de Ce­ci­lia Ehr­nooth som ord­fö­ran­de samt Ann-Lou­i­se Laak­so­nen och Paul Tai­mi­tar­ha som vice ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.