En av de sista svens­ka sol­da­ter­na från Vin­ter­kri­get är död

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

En av de sista fri­vil­li­ga svens­ka män som del­tog i Vin­ter­kri­get har av­li­dit. Bengt Es­sén från Dan­de­ryd blev 100 år och 1 dag. Upp­gif­ten be­kräf­tas av krigs­ve­te­ran­för­bun­det på Twit­ter. Bengt Es­sén var en av de om­kring 9 500 svens­kar som fri­vil­ligt ställ­de upp i för­sva­ret av Fin­land un­der Vin­ter­kri­get. Han var en av de yngs­ta fri­vil­li­ga, ba­ra 19 år.

Ef­ter kri­get ver­ka­de han som gym­na­sie­lä­ra­re i svens­ka och histo­ria. År 2016 var han in­bju­den till slotts­ba­len på själv­stän­dig­hets­da­gen. I en in­ter­vju för HBL in­för slotts­ba­len 2016 kon­sta­te­ra­de Es­sén.

– I sko­lan fick man lä­ra sig att rys­sen var fi­en­den och Fin­land skul­le man hjäl­pa, sa­de Es­sén.

FOTO: GUSTAV MåRTENSSON/HBL-ARKIV

Bengt Es­sén ställ­de upp för Fin­land i Vin­ter­kri­get. Han in­ter­vju­a­des av HBL in­för slotts­ba­len 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.