Åter­vin­ning av tex­tili­er

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Res­ter Oy är ett nytt fö­re­tag, grun­dat 2019, av fle­ra oli­ka ak­tö­rer som ver­kat inom tex­til­bran­schen i många år. Res­ter pla­ne­rar att till­sam­mans med Pe­mar kom­mun ska­pa ett eko­klus­ter av fö­re­tag inom cir­ku­lär eko­no­mi i Pe­mar.

●●Syd­väst­ra Fin­lands av­falls­han­te­ring ägs av 17 kom­mu­ner och skö­ter av­falls­ser­vicen i des­sa kom­mu­ner.

●●Till­sam­mans kom­mer Res­ter och Syd­väst­ra Fin­lands av­falls­han­te­ring från näs­ta år att han­te­ra tex­tilav­fall från så­väl in­du­strin som från pri­va­ta kon­su­men­ter för att åter­an­vän­da fib­rer från av­lag­da tex­tili­er till nya pro­duk­ter. Pro­jek­tet för­vän­tas för­änd­ra sät­tet att sam­la in, sor­te­ra och åter­vin­na tex­tili­er i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.