Fler bo­stä­der byggs ef­ter vå­rens svac­ka

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Bostads­bygg­bran­schen har hit­tills kla­rat coronaepid­emin bätt­re än för­vän­tat. Det fram­går i en en­kät som bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Ra­ken­nus­te­ol­li­su­us gjort. An­ta­let bo­stä­der som bygg­fö­re­tag pla­ne­rar att byg­ga un­der året steg med 1 000 lä­gen­he­ter i en­kä­ten i au­gusti jäm­fört med en­kätsva­ren i maj. Sam­man­lagt pla­ne­rar fö­re­ta­gen i bran­schen att in­le­da byg­gan­det av drygt 13 000 bo­stä­der un­der det här året, skri­ver Ra­ken­nus­te­ol­li­su­us i ett press­med­de­lan­de.

Bransch­för­bun­det skri­ver att ock­så bo­stads­för­sälj­ning­en har åter­häm­tat sig ef­ter vå­rens dyk­ning. För­sälj­ning­en har ta­git fart igen från och med ju­ni.

FOTO: KRISTOF­FER åBERG/HBL-ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.