”Stort hopp” om snar lös­ning i Ma­li

Re­dan på mån­dag kan det fin­nas en lös­ning på den aku­ta po­li­tis­ka si­tu­a­tio­nen i Ma­li. Åt­minsto­ne en­ligt den de­le­ga­tion från väst­af­ri­kans­ka sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­nen Eco­was som har träf­fat de mi­li­tä­rer som i vec­kan stör­ta­de Ma­lis re­ge­ring och fri­hets­be­rö­va­de

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Eco­was­de­le­ga­tio­nen, ledd av Ni­ge­ri­as ex-pre­si­dent Good­luck Jo­nat­han, träf­fa­de kupp­ma­kar­na på lör­dags­kväl­len vid för­svars­de­par­te­men­tet i hu­vud­sta­den Ba­ma­ko.

Mö­tet var tänkt att på­gå i en och en halv tim­me men var över re­dan ef­ter 20–30 mi­nu­ter. De förs­ta kom­men­ta­rer­na ef­ter mö­tet sig­na­le­ra­de op­ti­mism från bå­da si­dor.

– Det var en myc­ket po­si­tiv an­da och vi kän­de en upp­rik­tig öns­kan om att gå fram­åt, sa­de Eco­was de­le­ga­tions­le­da­re Je­an-Clau­de Kas­si Brou, och la­de till:

– Vi hop­pas kun­na ha en lös­ning till på mån­dag.

Is­mael Wa­gue, ta­les­per­son för jun­tan, sa­de kort att för­hand­ling­ar­na gick ”myc­ket bra”.

En käl­la nä­ra jun­tan ha­de ti­di­ga­re upp­gett att de­le­ga­tio­nen gjort ”ett gott in­tryck” och att jun­tan är ”öp­pen för dis­kus­sio­ner”.

Ökat in­ter­na­tio­nellt tryck

Fö­re an­koms­ten till Ma­li fick de­le­ga­tio­nen klar­tec­ken för ett mö­te med ex­pre­si­den­ten Ibra­him Bou­bacar Keï­ta. Han och and­ra re­ge­rings­fö­re­trä­da­re hålls in­låsta se­dan kup­pen i tis­dags.

– Vi har träf­fat pre­si­dent Keï­ta, sa­de Good­luck Jo­nat­han på lör­dags­kväl­len, och la­de till att ”för­hand­ling­ar­na går bra”.

Om­värl­dens tryck på jun­tan för att sna­rast åter­gå till ci­vilt sty­re, hål­la val och att släp­pa fång­ar­na har vux­it av­se­värt de se­nas­te da­gar­na. Far­hå­gor luf­tas om att kup­pen yt­ter­li­ga­re ho­tar sä­ker­hets­lä­get i Ma­li och he­la Sa­hel­re­gi­o­nen, som re­dan för­säm­rats kraf­tigt de se­nas­te åren.

Eco­was har stängt av Ma­li från med­lem­skap, stop­pat fi­nan­si­el­la trans­ak­tio­ner och stängt si­na grän­ser till lan­det. De­le­ga­tio­nen har nu som mål ”att för­hand­la det ome­del­ba­ra fri­släp­pan­det av pre­si­den­ten och även sä­ker­stäl­la åter­stäl­lan­det av den kon­sti­tu­tio­nel­la re­ge­ring­en”.

Un­der sön­da­gen ska de­le­ga­tio­nen en­ligt pla­nen träf­fa Ma­li­am­bas­sa­dö­rer­na från de fem per­ma­nen­ta med­lem­mar­na i FN:s sä­ker­hets­råd.

Fy­ra sol­da­ter dog

Keï­ta vann va­let 2013 stort och fick fort­satt för­tro­en­de 2018. Re­ge­ring­en stör­ta­des av mi­li­tä­ren se­dan sto­ra pro­tes­ter på­gått i Ma­li se­dan bör­jan av ju­ni mot den ut­bred­da kor­rup­tion och det för­vär­ra­de sä­ker­hets­lä­ge som pre­si­den­ten in­te lyc­kats åt­gär­da.

Den för­säm­ra­de sä­ker­he­ten un­der­ströks yt­ter­li­ga­re på lör­da­gen av att fy­ra ma­lis­ka sol­da­ter dö­da­des när en spräng­ladd­ning de­to­ne­ra­de in­till de­ras for­don i Ko­ro­re­gi­o­nen nä­ra grän­sen till Bur­ki­na Fa­so.

Tu­sen­tals ma­li­er del­tog i en ma­ni­fes­ta­tion i fre­dags i Ba­ma­ko för att fi­ra att re­ge­ring­en stör­tats.

Jun­tan har in­te sagt ett ord om att åter­in­sät­ta Keï­ta. Den har där­e­mot lo­vat en åter­gång till ci­vilt sty­re. I tors­dags sa­de jun­tan att ett över­gångs­råd ska bil­das med ”en över­gångs­pre­si­dent som an­ting­en kom­mer att va­ra mi­li­tär el­ler ci­vil”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.