Lång pro­cess för vac­cin­fram­ställ­ning

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - LISBET TAMM Se­ni­or Cli­ni­cal Study Ma­na­ger (pen­sio­ne­rad)

DEFINITION­ER Nu för ti­den får vi rätt of­ta lä­sa och hö­ra om ut­veck­ling­en av vac­cin mot coronaviru­set. Det är för­stås en vik­tig frå­ga för al­la. Jour­na­lis­ter ta­lar om att man hål­ler på med att gö­ra oli­ka test, bå­de pre­kli­nis­ka (djur-) el­ler kli­nis­ka test på män­ni­skor, el­ler att man hål­ler på och tes­tar.

Man sä­ger till och med att de som tes­tar vac­ci­ner är i ål­dern 18–55 år. Då me­nar man an­tag­li­gen de fri­vil­li­ga för­söks­per­so­ner som del­tar i ut­vär­de­ring­en av vac­ci­net.

SAOL de­fi­ni­e­rar or­det test som: prov för ut­rö­nan­de av in­tel­li­gens el­ler ett psy­ko­lo­giskt, di­a­gnos­tiskt, me­di­cinskt test. Allt­så en gans­ka kort pro­ce­dur. De kli­nis­ka un­der­sök­ning­ar som mås­te ge­nom­fö­ras in­nan det bli­van­de vac­ci­net (el­ler and­ra ke­mis­ka sub­stan­ser som vän­tas kun­na an­vän­das för att bo­ta sjuk­do­mar) kan an­vän­das på män­ni­skor tar en lång tid att gö­ra för att do­ku­men­ta­tio­nen ska bli till­räck­lig för att de me­di­cins­ka myn­dig­he­ter­na, EMA, Fi­mea, FDA, ska ge ett för­sälj­nings­till­stånd.

Man ta­lar om kli­nis­ka stu­di­er, pröv­ning­ar (of­ta i Sve­ri­ge), un­der­sök­ning­ar. På fins­ka kli­i­ni­nen tut­ki­mus, på eng­els­ka cli­ni­cal study, tri­al, in­ve­sti­ga­tion.

Jag tyc­ker att det är vik­tigt att an­vän­da kor­rek­ta ter­mer i det­ta sam­man­hang, det är ju in­te frå­ga om nå­got me­di­cinskt fi­kon­språk ut­an helt van­lig svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.