Ba­bylå­dan

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ir­lands re­ge­ring har be­stämt att ba­bylå­dan, el­ler mo­der­skaps­för­pack­ning­en, skall de­las ut till al­la ny­föd­da i lan­det. Ka­tols­ka Ir­land vill nu rå­da bot på den lå­ga na­ti­vi­te­ten ge­nom en finsk upp­fin­ning. Ir­län­dar­na tar i förs­ta hand mo­dell från Skott­land där ba­bylå­dan in­för­des per­ma­nent 2017. Av Fin­lands två sto­ra väl­färds­po­li­tis­ka upp­fin­ning­ar har ba­bylå­dan kla­rat sig be­tyd­ligt bätt­re in­ter­na­tio­nellt än det miss­för­ståd­da disk­tork­skå­pet. Fin­land in­för­de mo­der­skaps­för­pack­ning­en re­dan 1937. Se­dan 1949 har al­la för­äld­rar åt­nju­tit sam­ma uni­ver­sa­lis­tis­ka rätt till den­na gå­va från sta­ten oav­sett in­koms­ter.

I dag kan man väl kon­sta­te­ra, ut­an att på nå­got sätt blun­da för fat­tig­do­men i vårt land, att ba­bylå­dan främst har en emo­tio­nell be­ty­del­se. Ba­bylå­dan har bli­vit ett världs­ligt sak­ra­ment i vårt livs­långa för­hål­lan­de till vår fins­ka ver­sion av den nor­dis­ka väl­färds­sta­ten. Den go­da sta­ten dy­ker upp i en stund som är en av de mest om­väl­van­de i vå­ra liv. Upp­le­vel­sen blir myc­ket kon­kret då klä­der­na, bad­hand­du­ken med den fif­fi­ga hu­van och så vi­da­re är när­va­ran­de i var­da­gen. Nå­gon kanske lå­ter ba­byn ret­ro­so­va i papplå­dan. Så var det ju ur­sprung­li­gen tänkt, att er­bju­da mi­ni­mistan­dard för att åt­gär­da den fas­ligt höga barn­död­lig­he­ten som gras­se­ra­de un­der ti­digt 1900-tal.

Men vad sym­bo­li­se­rar ba­bylå­dan i dag? När man i New Jer­sey skul­le in­fö­ra ba­bylå­dan, upp­gavs det att lå­dan var spe­ci­ellt de­sig­nad för att und­vi­ka att bar­net kvävs i barn­säng un­der söm­nen. När man i Mex­i­co ci­ty de­la­de ut mo­der­skaps­för­pack­ning­ar i fat­ti­ga slum­om­rå­den blev det ett ra­maskri. Skul­le fat­ti­ga barn so­va i papplå­dor, me­dan de ri­ka kun­de kos­ta på sig det bäs­ta? I en stad i Ja­pan, där föd­sel­ta­let sjun­kit dras­tiskt in­för­des i sam­ar­be­te med Fin­lands am­bas­sad en re­du­ce­rad ver­sion i form av en bag. Det har för­bli­vit mig obe­kant om till­ta­get fick na­ti­vi­tets­kur­van att sti­ga.

Re­ak­tio­ner­na och as­so­ci­a­tio­ner­na va­ri­e­rar allt­så. I Fin­land ha­de mo­der­skaps­för­pack­ning­en en tyd­lig be­folk­nings­po­li­tisk di­men­sion. Att na­tio­nen be­höv­de fris­ka barn var den le­dan­de tan­ke­gång­en un­der väl­färds­sta­tens ti­di­ga år. Om vi jäm­för med Sve­ri­ges fa­mil­je­po­li­tik och de ge­ne­rö­sa för­äld­ra­le­dig­he­ter­na, så ver­kar man där se me­ra på he­la fa­mil­je­puss­let, in­te på en kli­nisk över­lev­nad un­der det förs­ta året. Onek­li­gen ver­kar det li­te me­ra som en lös­ning för da­gens ut­ma­ning­ar vad gäl­ler att skaf­fa barn.

Be­slu­tet att skaf­fa barn av­görs in­te av en mo­der­skaps­för­pack­ning, och all­ra minst av att en par­ti­le­da­re upp­ma­nar fin­län­dar­na att sät­ta i gång och fö­da barn. He­la ”fö­del­se­tal­kot” ha­de dess­utom en kons­tig bi­s­mak av gam­mal­dags na­tio­na­lism. Nej, det kan fin­nas skäl att blic­ka väs­terut på vår när­mas­te gran­ne, där man ”vab­bar”, allt­så får er­sätt­ning för att stan­na hem­ma med sjukt barn. Dess­utom kan man myc­ket flex­i­belt gå ner i ar­bets­pro­cent, samt få me­ra se­mes­ter om man har små­barn. Det är här da­gens unga vux­na fin­ner in­cen­ti­ven till att skaf­fa barn. Men visst, vi kan gär­na hål­la den ack så sym­pa­tis­ka ba­bylå­dan. En sym­bol li­ka äls­kad som okon­tro­ver­si­ell, men be­tyd­ligt bil­li­ga­re och in­ef­fek­ti­va­re än det svens­ka sy­ste­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.