Om och om igen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Ka­ta­ri­na Barr­ling Ax­ess

De åt­gär­der som för in­te så länge se­dan skul­le be­mäst­ra den då do­mi­ne­ran­de ris­ken – kli­mat­för­änd­ring­en, det vill sä­ga mins­kad flyg­tra­fik och kon­sum­tion – ses nu som rym­man­de nya ris­ker. Risk­sam­häl­let på­min­ner in­te så li­tet om ler­ne­is­ka hyd­ran: för var­je hu­vud vi hug­ger av väx­er det fram två nya. Och vårt kon­troll­be­hov kan ald­rig fullt ut till­freds­stäl­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.