Jan Guil­lou

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Född: 1944.

● Bor: Lä­gen­het på Ös­ter­malm, hus på lan­det i Öst­ham­mar i nor­ra Rosla­gen.

● Fa­milj: Gift med Ann-Ma­rie Skarp, två barn från ti­di­ga­re äk­ten­skap, Dan och Ann-Linn.

● Sysselsätt­ning: Jour­na­list och för­fat­ta­re vars ti­di­ga­re ro­man­se­ri­er hand­lar om agen­ten Carl Ha­mil­ton och tem­pel­rid­da­ren Arn Mag­nus­son. Av­slö­ja­de 1973 till­sam­mans med Pe­ter Bratt att Sve­ri­ge ha­de en hem­lig or­ga­ni­sa­tion inom un­der­rät­tel­se­tjäns­ten.

Ak­tu­ell: Med ro­ma­nen

Slu­tet på histo­ri­en, den ti­on­de och sista de­len i svi­ten Det

sto­ra år­hund­ra­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.