Unga män vill trä­na med and­ra

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Att er­bju­da fri­tids­ak­ti­vi­te­ter med låg trös­kel skul­le ge möj­lig­het till so­ci­a­la kon­tak­ter och att trä­na till­sam­mans med and­ra, me­nar fors­ka­re.

Ovil­ja att trä­na en­sam är en be­ty­dan­de or­sak till att unga män in­te mo­tio­ne­rar på sin fri­tid, vi­sar ny forsk­ning.

Utred­ning­en är en del i det stör­re forsk­nings­pro­jek­tet om be­vä­ring­ars hand­lings­för­må­ga från 2015. I den del­tog 754 be­vä­ring­ar från oli­ka håll i Fin­land.

Har in­te vän­ner att trä­na med

Var fjär­de av de män som mår psy­kiskt då­ligt sä­ger att de in­te trä­nar för att de in­te har vän­ner att trä­na med. Hälf­ten sä­ger att de helt en­kelt sak­nar in­tres­se.

De män som upp­ger att de an­nars mår psy­kiskt bra sä­ger att or­sa­ken till att de in­te mo­tio­ne­rar är brist på tid.

– En­sam­het ver­kar va­ra en be­ty­dan­de or­sak till att unga män mo­tio­ne­rar så li­te, sä­ger Kai­ja Ap­pelqvist-Sch­mid­le­cher, spe­ci­al­fors­ka­re vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL.

Där­för är det en­ligt Ap­pelqvistSc­h­mid­le­cher vik­tigt att, för­u­tom för barn och unga, ock­så er­bju­da unga män fri­tids­ak­ti­vi­te­ter med låg trös­kel i den of­fent­li­ga sek­torn.

– Det skul­le ge möj­lig­he­ter till so­ci­a­la kon­tak­ter och att trä­na till­sam­mans med and­ra.

Ap­pelqvist-Sch­mid­le­cher me­nar att utred­ning­en vi­sar att spe­ci­ellt mo­tion på fri­ti­den har ett starkt sam­band med god psy­kisk häl­sa och livs­kva­li­tet.

I den här utred­ning­en gick det in­te att hit­ta ett sam­band mel­lan nyt­to­mo­tion, som att gå el­ler cyk­la till job­bet, och med god psy­kisk häl­sa.

Utred­ning­en är ett sam­ar­be­te mel­lan Jy­vä­skylä uni­ver­si­tet, För­svars­hög­sko­lan, Cent­ret för mi­litär­me­di­cin, UKK-in­sti­tu­tet och THL.sPt

FOtO: mOStPhOtOS

Ny forsk­ning vi­sar att hälf­ten av al­la män in­te id­rot­tar ef­tersom de helt en­kelt sak­nar in­tres­se för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.