Ko­a­lan

Hufvudstadsbladet - - Bonus -

● Är ett pung­djur som finns i öst­ra Austra­li­en i del­sta­ter­na Qu­e­ens­land, New South Wa­les, Victo­ria och South Austra­lia samt Austra­li­an Ca­pi­tal Ter­ri­to­ry. Ti­di­ga­re har den fun­nits i he­la lan­det.

● Hål­ler för det mesta till högt up­pe i eu­ka­lyp­tus­träd. Den le­ver ute­slu­tan­de på eu­ka­lyp­tus­blad och äter upp till ett ki­lo om da­gen. Av de om­kring 900 oli­ka ty­per­na av eu­ka­lyp­tus som finns i Austra­li­en kan ko­a­lan äta om­kring 60.

● Or­det ”ko­a­la” tros ha be­tytt ”ing­en dryck” på ett av språ­ken hos lan­dets ur­sprungs­folk; dju­ret får van­ligt­vis den väts­ka den be­hö­ver från eu­ka­lyp­tus­bla­den.

● En­ligt forsk­ning hjäl­per även eu­ka­lyp­tus­trä­den ko­a­lor­na att re­gle­ra vär­men. Vid vär­me­böl­jor är trä­dens stam­mar sva­la­re än luf­ten och ko­a­lor­na kra­mar om träd­stam­mar­na och tryc­ker ma­gar­na mot dem för att sval­ka sig.

● In­nan eu­ro­pé­er­na kom till Austra­li­en fanns det mil­jon­tals ko­a­lor. En hård päls­jakt utro­ta­de dem näs­tan in­nan jak­ten för­bjöds 1927.

Käl­lor: Port Macqua­rie Ko­a­la Hospi­tal, Na­tio­nal Geo­grap­hic, WWF, Austra­li­an Ko­a­la Founda­tion

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.