Austra­li­ens lur­vi­ga na­tio­nal­sym­bol i fa­ra

Fle­ra tu­sen av Austra­li­ens ko­a­lor dog un­der den se­nas­te skogs­brands­sä­song­en och dju­rets fram­tid är ho­tad på vis­sa stäl­len. – De kom­mer att utro­tas om vi in­te gör nå­got, sä­ger Sue Ashton vid ko­a­la­sjuk­hu­set i Port Macqua­rie.

Hufvudstadsbladet - - Bonus - EM­MA GYLLESTAD/TT

Kring års­skif­tet, när en av Austra­li­ens värs­ta skogs­brands­sä­song­er här­ja­de som värst, spreds fil­mer av bränn­ska­da­de ko­a­lor över värl­den. En­ligt en färsk rap­port be­ställd av Världs­na­tur­fon­den WWF på­ver­ka­des tre mil­jar­der djur av brän­der­na och man upp­skat­tar att om­kring 5 000 ko­a­lor dog.

Om­rå­det kring Port Macqua­rie på Austra­li­ens öst­kust, där det van­ligt­vis finns en stor po­pu­la­tion ko­a­lor, drab­ba­des hårt och om­kring en tred­je­del av be­stån­det be­räk­nas ha dött.

På sta­dens ko­a­la­sjuk­hus mär­ker man av att det ef­ter brän­der­na finns fär­re djur i om­rå­det.

– Vi har un­ge­fär 20 ko­a­lor på sjuk­hu­set just nu och nor­malt bru­kar vi ha många fler så här års, sä­ger Sue Ashton, som är ord­fö­ran­de för or­ga­ni­sa­tio­nen som dri­ver ko­a­la­sjuk­hu­set i sta­den.

Fullt upp un­der brän­der­na

I Port Macqua­rie, om­kring 40 mil norr om del­sta­ten New South Wa­les hu­vud­stad Syd­ney, lig­ger lan­dets en­da renod­la­de ko­a­la­sjuk­hus. Fle­ra in­sti­tu­tio­ner i lan­det ar­be­tar för ar­tens över­lev­nad och det finns vilt­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner som tar hand om ko­a­lor. Men sjuk­hu­set är det en­da i sitt slag som ute­slu­tan­de äg­nar sig åt ko­a­lor­na.

– Vi ut­för al­la be­hand­ling­ar här på sjuk­hu­set för­u­tom mer avan­ce­rad ki­rur­gi och rönt­gen, sä­ger Sue Ashton.

Un­der brand­sä­song­en vår­da­de sjuk­hu­set som mest nä­ra 80 ko­a­lor, de fles­ta ha­de ska­dats i brän­der­na. Det är mer än dub­belt så många djur än nor­malt, i ge­nom­snitt vår­das to­talt 200–250 ko­a­lor un­der ett år.

Ko­a­lor­na som räd­da­des från brän­der­na ha­de of­ta bränn­ska­dor på bå­de tas­sar­na och krop­pen. De fles­ta var dess­utom ut­tor­ka­de och för att kun­na be­hand­las blev de ned­söv­da.

– Vi ha­de två un­der­sök­nings­bord bred­vid varand­ra (i stäl­let för ett i nor­ma­la fall) med fem per­so­ner vid var­je. En per­son höll i mas­ken för att sö­va ko­a­lan och kon­trol­le­ra dess puls. Se­dan var det en per­son vid var­je ben som tvät­ta­de, smörj­de in och la­de om varsin tass. Man var tvung­en att ar­be­ta rik­tigt snabbt för när man sö­ver en ko­a­la för­sö­ker man att väc­ka dem ef­ter max 15 mi­nu­ter, tio mi­nu­ter är må­let.

I dags­lä­get är det ba­ra någ­ra en­sta­ka ko­a­lor kvar på sjuk­hu­set som ska­da­des i de se­nas­te brän­der­na. Res­ten av de som över­lev­de har åter­förts till det vil­da el­ler till de or­ga­ni­sa­tio­ner som tog dem till sjuk­hu­set.

– Vi släpp­te till­ba­ka 26 ko­a­lor fö­re påsk, de släpp­tes näs­tan ex­akt där de kom ifrån, och det är all­tid vårt mål. Vi trod­de att vi in­te skul­le kun­na släp­pa dem för­rän i ju­li, men tack va­re att det har reg­nat myc­ket så har ve­ge­ta­tio­nen åter­häm­tat sig myc­ket snab­ba­re än vad vi ha­de räk­nat med.

”Vi skäm­des näs­tan”

Or­ga­ni­sa­tio­nen som dri­ver sjuk­hu­set ar­be­tar även med ut­bild­ning och forsk­ning om ko­a­lor. Verk­sam­he­ten går runt tack va­re do­na­tio­ner. För­u­tom fy­ra hel­tids­an­ställ­da ar­be­tar om­kring 150 vo­lon­tä­rer vid sjuk­hu­set.

Nu pla­ne­ras dess­utom lan­dets förs­ta pro­gram för att fö­da upp ko­a­lor som ska pla­ce­ras ut i det vil­da. Tack va­re det sto­ra en­ga­ge­mang­et från all­män­he­ten i sam­band med brän­der­na kan man sjö­sät­ta pro­jek­tet långt ti­di­ga­re än vän­tat.

I slu­tet av ok­to­ber, när sjuk­hu­sets webb­plats in­te kla­ra­de av tryc­ket från al­la som vil­le skän­ka peng­ar, star­ta­des en nä­tin­sam­ling. Må­let, att få in 25 000 au­stra­lis­ka dol­lar, nåd­des snabbt och i skri­van­de stund har man sam­lat in nä­ra åt­ta mil­jo­ner dol­lar, mot­sva­ran­de cir­ka 5 mil­jo­ner eu­ro.

– Fö­re jul, då det var up­pe i två mil­jo­ner dol­lar, var vi på väg att av­slu­ta in­sam­ling­en. Vi skäm­des näs­tan och tyck­te att vi ju ha­de åstad­kom­mit det vi vil­le. Men så tänk­te vi att vi skul­le lå­ta den fort­sät­ta li­te till, och peng­ar­na har fort­satt att ström­ma in, sä­ger Sue Ashton.

En del av ka­pi­ta­let har re­dan an­vänts till att byg­ga väts­kesta­tio­ner för vil­da djur i brand­drab­ba­de om­rå­den

– to­talt 140 styc­ken – och res­te­ran­de an­vänds nu för att få i gång upp­föd­ning­en, nå­got som har pla­ne­rats de se­nas­te två åren.

– Vi trod­de att det skul­le gå att få igång om fem till tio år, ef­tersom det skul­le be­hö­vas den ti­den för att sam­la ka­pi­tal och re­sur­ser. Men tack va­re in­sam­ling­en har vi re­dan nu vad vi be­hö­ver, sä­ger Sue Ashton.

Må­let är att un­der förs­ta året få fram 30 ko­alaung­ar och där­ef­ter 60 styc­ken var­je år. Om re­sur­ser­na räc­ker pla­ne­ras yt­ter­li­ga­re två om­rå­den för upp­föd­ning.

– Man be­hö­ver sto­ra in­häg­na­de om­rå­den. När ko­a­lor­na väl har fått si­na ung­ar pla­ce­rar vi dem i en re­la­tivt na­tur­lig mil­jö, men av­skiljt från far­lig­he­ter som vil­da djur. Där stan­nar de tills ung­ar­na är cir­ka 14 må­na­der och när de har vants av från si­na mam­mor så släp­per ut dem i det vil­da, så långt bort som möj­ligt från hus, bi­lar och vägar. Och se­dan fort­sät­ter de för­hopp­nings­vis att för­ö­ka sig på na­tur­lig väg.

Ris­ke­rar att för­svin­na

Med upp­föd­ning­en hop­pas man kun­na hjäl­pa till att vän­da en för­ödan­de ut­veck­ling. Ko­a­lan är in­te utrot­nings­ho­tad i dags­lä­get men klas­sas som sår­bar i tre del­sta­ter i Austra­li­en.

Bland and­ra Världs­na­tur­fon­den WWF har länge lar­mat att ko­a­lor­na i del­sta­ten New South Wa­les ris­ke­rar utrot­ning till år 2050.

FOTO: EM­MA GYLLESTAD/TT

Ko­a­lan Ge­or­ge vår­das på ko­a­la­sjuk­hu­set i Port Macqua­rie på Austra­li­ens öst­kust. Han kom dit i slu­tet av ju­ni och har kon­junk­ti­vit på bå­da ögo­nen som har or­sa­kats av klamy­dia. Sue Ashton är ord­fö­ran­de för or­ga­ni­sa­tio­nen som dri­ver ko­a­la­sjuk­hu­set i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.