Tex­til­klus­ter ska för­änd­ra kläd­bran­schen

Vi pro­du­ce­rar 100 mil­jo­ner ki­lo tex­tilav­fall i Fin­land var­je år. För när­va­ran­de bränns störs­ta de­len av de gam­la ty­ger­na upp och med dem går en mas­sa ma­te­ri­al och re­sur­ser upp i rök. Nu byggs en helt ny typ av åter­vin­nings­fa­brik i Pe­mar där man kan ta til

Hufvudstadsbladet - - News - PETRA MI­ET­TI­NEN petra.mi­et­ti­nen@ksf­me­dia.fi

I vin­ter kör tex­til­fa­bri­ken Res­ter i gång sin verk­sam­het i Pe­mar. Då tar den till­va­ra tex­tilav­fall från in­du­strin, som gam­la la­kan från ho­tell, för att spjäl­ka upp dem i fib­rer och pro­du­ce­ra nya ma­te­ri­al. I fram­ti­den mås­te vi al­la bli bätt­re på att åter­vin­na klä­der, för 2025 för­bju­der EU att tex­tili­er bränns upp. Det här stäl­ler krav på klä­d­in­du­strin, sär­skilt på vil­ka ma­te­ri­al som blan­das i ty­ger.

Om fem år, 2025, trä­der en ny EUlag i kraft som för­bju­der med­lems­län­der­na att brän­na upp kon­su­men­ters tex­tilav­fall. Ma­te­ri­a­let mås­te tas till­va­ra och åter­vin­nas på nå­got sätt. Här finns en stor mark­nad för ak­tö­rer inom tex­til­bran­schen. Fö­re­ta­ga­ren Os­kar Eng­blom vill va­ra bland dem.

– Tex­tilav­fall är ett glo­balt pro­blem, men vi bör­jar med att lö­sa det lo­ka­la pro­ble­met först. Vi byg­ger nu upp en helt ny slags fa­brik inom cir­ku­lär eko­no­mi i Pe­mar. Den kla­rar av att åter­vin­na tex­tili­er, ta till­va­ra gam­malt ma­te­ri­al, för­vand­la det till fib­rer och se­na­re till nya pro­duk­ter. Vi kom­mer att an­vän­da oss av mo­dern tek­nik för att ana­ly­se­ra rå­va­ror­na, så att li­ka­da­na ty­ger be­hand­las till­sam­mans för att upp­nå bäs­ta re­sul­tat, sä­ger Os­kar Eng­blom, de­lä­ga­re i Res­ter Oy.

Grund­ste­nen för Res­ters åter­vin­nings­an­lägg­ning i Pe­mar göts för­ra vec­kan och bygg­na­den ska stå klar i bör­jan av året. Tan­ken är att verk­sam­he­ten i an­lägg­ning­en kör i gång i mars–april 2021. Res­ter skö­ter den ena lin­jen som rik­tar in sig på in­dustri­av­fall, me­dan sam­ar­bets­part­nern Syd­väst­ra Fin­lands av­falls­ser­vice kom­mer att han­te­ra den and­ra lin­jen som tar hand om kon­su­mentav­fall.

Tex­til­klus­ter i Pe­mar

Res­ter har re­dan in­gått av­tal med de förs­ta rå­va­ru­le­ve­ran­tö­rer­na och för­hand­lar med många fler. Man har ka­pa­ci­tet att ta hand om 12 000 ton av­lag­da tex­tili­er per år, vil­ket mot­sva­rar 10 pro­cent av mäng­den tex­tilav­fall i Fin­land.

– Vår förs­ta upp­gift var fak­tiskt att kart­läg­ga var­i­från av­fall­stex­tili­er kom­mer. I bör­jan kom­mer vi att ta emot in­dust­ri­ellt tex­tilav­fall, allt­så från så­da­na le­ve­ran­tö­rer som kan er­bju­da sto­ra tex­til­par­ti­er av sam­ma ma­te­ri­al. Ex­em­pel­vis sjuk­hus och ho­tell an­vän­der si­na hand­du­kar och la­kan en viss tid in­nan de slits och mås­te by­tas ut. En an­nan stor le­ve­ran­tör är kläd­ked­jor, de klä­der som blir osål­da un­der en viss sä­song för­störs of­ta – i stäl­let för att de som nu bränns upp kan vi ta till­va­ra det åter­vin­nings­ba­ra ma­te­ri­a­let, be­rät­tar Eng­blom.

Det finns ett par mot­sva­ran­de an­lägg­ning­ar i Eu­ro­pa och USA som han­te­rar tex­tili­er, men Eng­blom sik­tar in sig på att ska­pa en system­för­änd­ring i Nor­den och byg­ga ett helt tex­til­klus­ter i kvar­te­ret om­kring den nya tex­til­fa­bri­ken.

– Till­sam­mans med Pe­mar kom­mun vill vi ska­pa ett cent­rum för fram­ti­dens tex­til­in­du­stri. Det finns le­di­ga tom­ter runt fa­bri­ken och vi hop­pas att här byggs upp fö­re­tag som kan an­vän­da vå­ra fib­rer som rå­ma­te­ri­al. Det kun­de va­ra kläd­fö­re­tag, men ock­så bygg­nads- och far­tygs­in­du­strin an­vän­der myc­ket tex­tili­er och vå­ra fib­rer kan för­äd­las till aku­s­tik­ski­vor, kom­po­sit­ma­te­ri­al, fil­tre­rings­ma­te­ri­al och tek­nis­ka tex­tili­er.

Mil­jö­a­spek­ter­na har va­rit vik­ti­ga då man byggt upp an­lägg­ning­en. Tex­tili­er­na kom­mer att be­ar­be­tas me­ka­niskt, ut­an vat­ten el­ler ke­mi­ka­li­er. Allt jobb sköts helt au­to­ma­tiskt, ma­te­ri­a­let skan­nas och ana­ly­se­ras med fo­to­tek­nik, al­la me­tall­de­lar, knap­par och drag­ked­jor av­lägs­nas och till sist spjäl­kas tex­tili­er­na upp till fib­rer.

– Vi ut­nytt­jar hög­tek­no­lo­gi från bör­jan till slut, ar­be­tet görs me­ka­niskt och au­to­ma­tiskt. För att an­lägg­ning­en ska bli eko­no­miskt lön­sam mås­te vi kla­ra av att han­te­ra sto­ra mäng­der tex­tili­er var­je tim­me. Inom någ­ra år hop­pas vi ock­så kun­na han­te­ra stör­re par­ti­er tex­tilav­fall från Skan­di­na­vi­en och Bal­ti­kum. Åter­vin­ning av tex­tilav­fall är en väx­an­de bu­si­ness.

Sto­ra för­änd­ring­ar

He­la klä­d­in­du­strin står in­för ett bryt­nings­ske­de då den nya EU-la­gen om åter­vin­ning trä­der i kraft. Eng­bloms giss­ning är att bu­ti­ker­na då tving­as ta stör­re an­svar för åter­vin­ning­en.

– Jag tror att kläd­bu­ti­ker­na mås­te skö­ta en del av sor­te­ring­en, så att vi kon­su­men­ter snart kan re­tur­ne­ra de tra­si­ga jean­sen till sam­ma stäl­le där vi köp­te dem. Det är in­te håll­bart att vi dum­par lät­tan­vän­da klä­der i blandav­fal­let, sä­ger han.

Os­kar Eng­bloms dröm är att he­la 20 pro­cent av rå­va­ran som fa­bri­ken tar emot nån dag ska åter­an­vän­das just som nya klä­der.

– För den en­skil­da kon­su­men­ten är det vik­tigt att man kan spå­ra klä­der­nas ur­sprung, att det på eti­ket­ten står var­i­från ty­get kom­mer. I fram­ti­den mås­te he­la tex­til­bran­schen bli me­ra trans­pa­rent, det ska fin­nas de­tal­je­rad in­for­ma­tion om vad ett plagg be­står av så att vi lät­ta­re kan ge ma­te­ri­a­let ett and­ra och tred­je liv. Här har mo­deked­jor och kläd­de­sig­ners ett stort an­svar, po­äng­te­rar Eng­blom.

I fram­ti­den mås­te he­la tex­til­bran­schen bli me­ra trans­pa­rent, det ska fin­nas de­tal­je­rad in­for­ma­tion om vad ett plagg be­står av så att vi lät­ta­re kan ge ma­te­ri­a­let ett and­ra och tred­je liv. Här har mo­deked­jor och kläd­de­sig­ners ett stort an­svar.

Os­kar Eng­blom

Fö­re­ta­ga­re

Ou­ti Lu­uk­ko, Ali Har­lin, Juk­ka Pe­so­la och Os­kar Eng­blom är de­lä­ga­re i fö­re­ta­get Res­ter Oy. Grun­den för den nya tex­tilan­lägg­ning­en i Pe­mar göts i tis­dags,

FOTO: RES­TER FOTO: ROMAIN VERMOREL

Res­ters nya fa­brik i Pe­mar kom­mer i förs­ta ske­det att ta emot tex­tilav­fall från in­du­strin, som gam­la ho­tell- och sjuk­hus­la­kan el­ler osål­da kläd­par­ti­er. De är lät­ta­re att sor­te­ra en­ligt ma­te­ri­al än blan­da­de tex­tili­er från pri­va­ta kon­su­men­ter.

FOTO: CA­TA POR­TIN

Fö­re­ta­ga­ren Os­kar Eng­blom vill re­vo­lu­tio­ne­ra tex­til­bran­schen. – Värl­den är re­dan full av li­te an­vän­da klä­der. Vi kan in­te he­la ti­den fort­sät­ta pro­du­ce­ra nya ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.