2800

Fin­nair in­le­der sam­ar­bets­för­hand­ling­ar och har sålt ett av si­na sto­ra Air­bus­plan. 1 000 per­so­ner ris­ke­rar upp­säg­ning.

Hufvudstadsbladet - - News - JAN-ERIK ANDELIN SPT

an­ställ­da be­rörs av sam­ar­bets­för­hand­ling­ar­na på Fin­nair.

Fin­nairs sam­ar­bets­för­hand­ling­ar be­rör 2 800 ar­bets­ta­ga­re i Fin­land. Cir­ka 1 000 per­so­ner ris­ke­rar bli upp­sag­da. Bo­la­get har hit­tills lyc­kats und­vi­ka om­fat­tan­de upp­säg­ning­ar bland si­na nu drygt 6 200 an­ställ­da i Fin­land.

För­u­tom upp­säg­ning­ar pla­ne­rar Fin­nair att gö­ra and­ra struk­tu­rel­la för­änd­ring­ar in­om bo­la­get och per­mit­te­ra yt­ter­li­ga­re per­so­nal till följd av co­ro­na­pan­de­min.

Fin­nair har i sin co­ro­nast­ra­te­gi va­rit be­tyd­ligt för­sik­ti­ga­re än många and­ra flyg­bo­lag att åter­upp­ta sin tra­fik. Än­då ha­de bo­la­get räk­nat med att kun­na ha hälf­ten av si­na tid­ta­bell­slag­da flyg i luf­ten i sep­tem­ber och 70 pro­cent mot slu­tet av året.

”Nå­gon snabb för­änd­ring i co­ro­nalä­get till det bätt­re är ty­värr in­te i sik­te. Vå­ra in­täk­ter har krympt be­tyd­ligt och där­för mås­te vi helt en­kelt an­pas­sa vå­ra ut­gif­ter ef­ter vår stor­lek”, sä­ger Fin­nairs vd To­pi Man­ner i press­med­de­lan­det.

Fin­nair ar­be­tar än­då fort­fa­ran­de en­ligt sce­na­ri­et att flyg­tra­fi­ken om två-tre år kom­mer att ha åter­gått till lä­get fö­re co­ro­na­pan­de­min. Men just nu står om­kring 40 av bo­la­gets drygt 70 flyg­plan tag­na ur tra­fik.

Pi­lo­ter, ka­bin­per­so­nal sko­nas

En­ligt Helsingin Sa­no­mat kom­mer sam­ar­bets­för­hand­ling­ar­na vid Fin­nair in­te att be­rö­ra den fly­gan­de per­so­na­len som pi­lo­ter och ka­bin­be­sätt­ning­ar, som har en spe­ci­a­li­se­rad kom­pe­tens för bo­la­gets flot­ta.

På det sät­tet hop­pas bo­la­get ock­så kun­na re­a­ge­ra snabbt då flyg­tra­fi­ken igen blir möj­lig.

In­om Fin­nairs per­so­nal i Fin­land har näs­tan al­la an­ställ­da va­rit per­mit­te­ra­de un­der en viss tid un­der vå­ren och som­ma­ren. En­ligt bo­la­get kom­mer ock­så per­mit­te­ring­ar­na fort­sät­ta för näs­tan all per­so­nal i Fin­land. Per­mit­te­ring­ar­na kan an­ting­en va­ra tids­be­grän­sa­de el­ler tills vi­da­re.

Fin­nair sägs ha kla­rat kri­sen bätt­re än många and­ra flyg­bo­lag för att man vid pan­de­mins ut­brott på vår­vin­tern ha­de en stark kas­sa. Trots att många des­ti­na­tio­ner har kun­nat öpp­na un­der sen­som­ma­ren sa­des bo­la­get fort­fa­ran­de i ju­li gö­ra en för­lust om två mil­jo­ner eu­ro per dag.

Sål­de en lång­lin­je-Air­bus

Pan­de­min av­bröt ock­så Fin­nairs sto­ra in­ve­ste­ring i nya flyg för tra­fi­ken på Asi­en och Nor­da­me­ri­ka som sträc­ker sig över fle­ra år. Av de 19 fa­briksnya Air­bus 350-flyg­pla­nen ha­de

Fin­nair ta­git emot 15. Af­fä­ren är den störs­ta en­skil­da ma­skin­af­fä­ren i Fin­land in­om nå­gon sek­tor, nå­gon­sin.

Nu har Fin­nair re­dan av eko­no­mis­ka skäl tving­ats säl­ja ett av de nya A350-pla­nen. Det sål­des till det ja­pans­ka le­a­sing­fö­re­ta­get No­mu­ra Babcock & Brown, men kom­mer att fort­sät­ta fly­ga för Fin­nair på ett långt le­a­singav­tal. Fin­nair upp­ger att af­fä­ren akut stärk­te bo­la­gets kas­sa med över 100 mil­jo­ner eu­ro.

Fin­nairs ak­tie ha­de fram till kloc­kan 17 på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen sti­git med över fem pro­cent ef­ter be­ske­det om sam­ar­bets­för­hand­ling­ar­na. Vid en ny­e­mis­sion i som­ras tog bo­la­get in över 500 mil­jo­ner eu­ro i nytt ka­pi­tal. Vid emis­sio­nen öka­de fin­länds­ka småä­ga­res ägan­de i bo­la­get mar­kant.

Ar­bets­mi­nis­ter Tu­u­la Haa­tai­nen (SDP) skrev på tis­da­gen i ett blog­gin­lägg att hon fann de mas­si­va sam­ar­bets­för­hand­ling­ar­na vid Fin­nair ”för­stum­man­de”. Hon sa­de sig ha gett ar­bets­krafts­myn­dig­he­ter­na i Ny­land i upp­drag att ome­del­bart kart­läg­ga och hit­ta lös­ning­ar för dem som kom­mer att mis­ta si­na jobb vid Fin­nair.

Fin­nair ägs fort­fa­ran­de till 56 pro­cent av den fins­ka sta­ten.

FO­TO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA

Tu­sen per­so­ner ris­ke­rar upp­säg­ning, skri­ver Fin­nair.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.