Stu­re Fjä­der fort­sät­ter le­da Aka­va

Bland an­nat sys­sel­sätt­ning­en står i fo­kus un­der de kom­man­de fy­ra åren när Stu­re Fjä­der fort­sät­ter som ord­fö­ran­de för Aka­va.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Va­let stod mel­lan den nu­va­ran­de ord­fö­ran­den Stu­re Fjä­der och ut­ma­na­ren Ma­ria Te­i­ka­ri när de hög­ut­bil­da­des cen­tral­or­ga­ni­sa­tion Aka­va val­de ny ord­fö­ran­de på tis­da­gen. Stu­re Fjä­der vann med 478 rös­ter mot 292.

Den 62 år gam­la Fjä­der är Han­gö­bör­dig och sam­lings­par­tist. Han har lett Aka­va se­dan 2011. Fjä­der sä­ger att det här är hans bäs­ta re­sul­tat se­dan han ställ­de upp för förs­ta gång­en år 2007.

– Det känns bra att ha ett starkt man­dat för den lin­je vi dri­vit, sä­ger Fjä­der ef­ter ord­fö­ran­de­va­let.

Fjä­der un­der­stry­ker att han som ord­fö­ran­de re­pre­sen­te­rar den lin­je Aka­vas sty­rel­se har.

Sat­sa på sys­sel­sätt­ning­en

De kom­man­de årens sto­ra ut­ma­ning är en­ligt Stu­re Fjä­der att få upp sys­sel­sätt­nings­gra­den.

– Vi mås­te stär­ka sys­sel­sätt­ning­en även om det skul­le gö­ra ont.

Fjä­der vill se så många som möj­ligt ar­be­ta – här är vi myc­ket ef­ter

■ öv­ri­ga Nor­den, sä­ger han.

– Skat­ter­na på ar­be­tet mås­te ner, och det som blir över mås­te vi sät­ta på kon­sum­tion.

Där­till vill han vär­na om forsk­ning och ut­bild­ning.

Fjä­der sä­ger att sta­ten mås­te sät­ta in me­ra peng­ar för forsk­ning och ut­veck­ling i stats­bud­ge­ten för att loc­ka pri­va­ta peng­ar till sam­ma sak.

– Må­let på fy­ra pro­cent av BNP mås­te nås. Det ska­par nya jobb och ex­por­tin­koms­ter.

Han ser att al­la Aka­vas 36 för­bund till­sam­mans mås­te lä­ra sig att pro­du­ce­ra mer ser­vice för med­lem­mar­na. Aka­va kan här fun­ge­ra som ini­ti­a­tiv­ta­ga­re.

Som or­ga­ni­sa­tion tror han att Aka­va kom­mer att växa som ser­vice­pro­du­cent för med­lems­or­ga­ni­sa­tio­ner­na och allt­mer fin­nas till hands för för­med­ling.

– Den di­gi­ta­la ut­veck­ling­en krä­ver att vi sam­ar­be­tar i allt hög­re grad.

Un­der de kom­man­de fy­ra åren vill Fjä­der ock­så fort­sät­ta med den po­li­tis­ka på­ver­kan han ser som

Aka­vas styr­ka och öka syn­lig­he­ten i me­di­er­na.

Många ha­de valt si­da på för­hand

Många av för­bun­den ha­de på för­hand med­de­lat att de stäl­ler sig bakom Fjä­der. Bland an­nat med­de­la­de In­gen­jörs­för­bun­det re­dan i ju­ni att det ger Fjä­der sitt stöd med mo­ti­ve­ring­en att cen­tral­or­ga­ni­sa­tio­nen be­hö­ver en erfaren för­hand­la­re i ex­cep­tio­nel­la ti­der.

Ut­ma­na­ren Ma­ria Te­i­ka­ri, 33, ha­de ock­så fått fle­ra för­bund bakom sig i för­väg. Hon är so­ci­al­de­mo­krat och kom­mer från Björ­ne­borg. Te­i­ka­ri job­bar för till­fäl­let på Hög­sko­le­ut­bil­da­de sam­hälls­ve­ta­re, ett av Aka­vas med­lems­för­bund.

FO­TO: HE­IK­KI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA SAUKKOMAA/LEHTIKUVA

Stu­re Fjä­der har lett Aka­va se­dan 2011.

FO­TO: HE­IK­KI

Ut­ma­na­ren Ma­ria Te­i­ka­ri är 33 år gam­mal, so­ci­al­de­mo­krat och kom­mer från Björ­ne­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.