Slarv på kro­gar – av­stånd hålls in­te och co­ro­na­plan sak­nas

Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket lar­mar om slap­pa­re di­sci­plin på re­stau­rang­er. En stor del sak­nar en plan för hur de be­ak­tar co­ro­na­bestäm­mel­ser­na i prak­ti­ken.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA SVARTSTRöM

Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket i Söd­ra Fin­land ge­nom­för­de för­ra vec­kan in­ten­siv­kon­trol­ler av re­stau­rang­er i Ny­land. Sjut­tio re­stau­rang­er i Helsing­fors, Es­bo, Borgå, Lo­jo, Van­da, Ker­vo, Träskän­da, Kyrkslätt och In­gå granska­des.

Det vi­sa­de sig att re­stau­rang­er­na ställ­vis tum­mar på co­ro­na­re­strik­tio­ner­na, skri­ver ver­ket i ett press­med­de­lan­de.

Bris­ter fanns i hur kun­der­na på­minns om sä­ker­hets­av­stånd och om att man in­te ska kom­ma till re­stau­rang­en om man är sjuk. En stor del av re­stau­rang­er­na sak­na­de ock­så en plan en­ligt la­gen för smitt­sam­ma sjuk­do­mar om hur de i prak­ti­ken föl­jer re­strik­tio­ner­na i sin verk­sam­het.

”Att hål­la till­räck­li­ga av­stånd är ett av de vik­ti­gas­te sät­ten att mins­ka smitt­ris­ken. Sä­ker­hets­av­stån­den glöms lätt bort sär­skilt ef­ter hand som kväl­len fort­skri­der”, sä­ger en­hets­chef Riku-Mat­ti Le­hi­ko­i­nen en­ligt press­med­de­lan­det.

Han be­to­nar att det är på per­so­na­lens an­svar att på­min­na om av­stån­den.

Al­la kun­der ska nu ha en egen sitt­plats vid ett bord, och per­so­na­len ska ren­gö­ra ytor­na of­ta­re. Kö­er där folk står tätt el­ler träng­sel är in­te tillå­tet. Sä­ker­hets­av­stån­det mel­lan en­skil­da kun­der el­ler säll­skap ska va­ra minst 1–2 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.