Fin­lands Bank har be­vil­jat re­kord­sto­ra lån till ban­ker­na

Un­der co­ro­nakri­sen har Fin­lands Bank sänkt kra­ven på ga­ran­ti­er för att ban­ker­na ska få för­mån­li­ga lån av central­ban­ken.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ERIK SAND­STRÖM/SPT

Pen­ning­po­li­ti­ken har ge­nom­gått en total­för­änd­ring se­dan fi­nan­s­kri­sen 2008. Det sa­de Tu­o­mas Vä­li­mä­ki, med­lem i di­rek­tio­nen för Fin­lands Bank, på tis­da­gen i sam­band med pub­li­ce­ring­en av det se­nas­te num­ret av ban­kens pub­li­ka­tion Eu­ro & ta­lous.

– Fö­re fi­nan­s­kri­sen var ut­gångs­punk­ten att gö­ra pen­ning­po­li­tik främst ge­nom styr­rän­tor. Ris­ker­na var små och lät­ta att för­ut­se och det gick all­tid att sti­mu­le­ra eko­no­min ge­nom att sän­ka rän­tor­na.

Den ti­den är för­bi och nå­gon åter­gång till den lug­na­re ti­den finns in­te in­om syn­håll.

– Ef­ter att Leh­man Brot­hers föll för­änd­ra­des all­ting.

Den främs­ta or­sa­ken till att styr­rän­tor­na in­te läng­re är ef­fek­ti­va är att tren­den har va­rit sjun­kan­de rän­tor re­dan en läng­re tid och styr­rän­tan har sänkts så lågt det går.

– Det går in­te att ha allt­för låg styr­rän­ta in­nan folk bör­jar ta ut si­na in­sätt­ning­ar på ban­ken som kon­tan­ter.

Enor­ma stöd­köp

Lå­ga rän­tor in­ne­bär bil­li­ga peng­ar vil­ket i te­o­rin bor­de öka mäng­den peng­ar i om­lopp och där­med in­fla­tio­nen. Men lå­ga rän­tor räck­te in­te un­der fi­nan­s­kri­sen. Eu­ro­pe­is­ka central­ban­ken (ECB) bör­ja­de gö­ra si­na stöd­köp för att pum­pa ut peng­ar på mark­na­den.

– Den här kon­tro­ver­si­el­la me­to­den har nu an­vänts i tolv år.

Ef­ter fi­nan­s­kri­sen följ­de eu­rokri­sen och trots den ex­cep­tio­nellt lö­sa pen­ning­po­li­ti­ken ho­ta­de till och med de­fla­tion, det vill sä­ga sjun­kan­de pri­ser. Om folk för­vän­tar sig sjun­kan­de pri­ser finns risk för att eko­no­min stan­nar upp.

År 2015 tog stöd­kö­pen fart på all­var. De ha­de pre­cis bör­jat av­ta då co­ro­nakri­sen slog till.

– Vi ha­de re­dan gjort stöd­köp för 2 600 mil­jar­der eu­ro då co­ro­nan gav upp­hov till ett nytt stöd­köps­pro­gram för 1 350 mil­jar­der.

Stöd­peng­ar­na har an­vänts för att kö­pa bå­de stats­ob­li­ga­tio­ner och vär­de­pap­per av fö­re­tag. Det finns reg­ler för att hål­la isär pen­ning­po­li­ti­ken från sta­tens po­li­tik och ECB får in­te fi­nan­si­e­ra sta­ter di­rekt. Det har ban­ken kring­gått ge­nom att kö­pa stats­ob­li­ga­tio­ner i and­ra hand på mark­na­den.

Lät­ta­de krav

En­ligt Vä­li­mä­ki var man tvung­en att an­vän­da me­to­der­na ef­tersom tra­di­tio­nell pen­ning­po­li­tik in­te läng­re fun­ge­ra­de. Un­der pan­de­min steg oron på mark­na­den till nya höj­der och det kun­de ha lett till en lik­vi­di­tets­kris då pla­ce­ra­re sål­de si­na vär­de­pap­per på fi­nans­mark­na­den. Lik­vi­di­tet in­ne­bär till­gång till peng­ar på kort sikt och till­gång­en kun­de ha si­nat om central­ban­ker­na in­te ha­de re­a­ge­rat.

– En cen­tral lär­dom av kri­ser­na än­da se­dan 30-ta­let har va­rit att und­vi­ka lik­vi­di­tets­kri­ser.

Un­der co­ro­nakri­sen har ban­ker­na er­bju­dits sär­skilt för­mån­li­ga lån med klar mi­nus­rän­ta. Det in­ne­bär allt­så gra­tis peng­ar för ban­ker­na. Mo­ti­ve­ring­en är att man vill för­säk­ra att det finns peng­ar i om­lopp.

– Un­der pan­de­min har lå­nen till ban­ker­na vux­it sig re­kord­sto­ra.

Ban­ker­na får än­då in­te lån av central­ban­ken ut­an ga­ran­ti­er, men kra­ven på ga­ran­ti­er­na har ock­så bli­vit mil­da­re un­der kri­sen. Vä­li­mä­ki för­säk­rar än­då att det finns strik­ta krav för att ban­ker­na ska få för­mån­li­ga lån.

– De bil­li­gas­te lå­nen krä­ver att peng­ar­na verk­li­gen sätts i om­lopp i re­a­le­ko­no­min.

Det går in­te att ha allt­för låg styr­rän­ta in­nan folk bör­jar ta ut si­na in­sätt­ning­ar på ban­ken som kon­tan­ter. Tu­o­mas Vä­li­mä­ki med­lem i di­rek­tio­nen för Fin­lands Bank

FO­TO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA

■ Pen­ning­po­li­ti­ken har in­te va­rit sig lik se­dan fi­nan­s­kri­sen, sä­ger Tu­o­mas Vä­li­mä­ki som är med­lem i di­rek­tio­nen för Fin­lands Bank.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.