Dansk ex­trem­hö­ger­po­li­ti­ker får brän­na Ko­ra­nen i Mal­mö

Den dans­ka ex­trem­hö­ger­po­li­ti­kern Rasmus Pa­lu­dan är känd för att för­sö­ka pro­vo­ce­ra fram våld med si­na an­ti­mus­lims­ka de­mon­stra­tio­ner. På fre­dag har han och den svens­ka konst­nä­ren Dan Park fått till­stånd att de­mon­stre­ra i när­he­ten av en sko­la i Mal­mö.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - RI­CHARD NORDGREN ri­chard.nordgren@ksf­me­dia.fi

Rasmus Pa­lu­dans par­ti, som han grun­da­de 2017, he­ter Stram kurs och har som mål att för­bju­da islam, av­skaf­fa med­bor­gar­ska­pet för vad han kal­lar ic­ke-väst­li­ga in­vand­ra­re och ut­vi­sa en halv mil­jon mus­li­mer.

I en in­ter­vju för dans­ka Ek­strab­la­det i maj i fjol sa­de Pa­lu­dan:

– Jag gör det själv­klart för att pro­vo­ce­ra och ska­pa en kon­flikt som vi­sar att mus­li­mer är våld­sam­ma. Jag tyc­ker att de är to­talt för­lo­ra­de och in­te lämp­li­ga att bo i Dan­mark och jag har ing­en re­spekt för dem.

När han har ge­nom­fört si­na osmak­li­ga de­mon­stra­tio­ner – ibland brän­ner han Ko­ra­nen in­dränkt i svin­fett – i oli­ka stads­de­lar i Kö­pen­hamn har han va­rit om­gi­ven av po­li­ser som ska skyd­da ho­nom för mot­de­mon­stran­ter.

Hans pro­vo­ka­tio­ner har kostat dans­ka sta­ten drygt 15,5 mil­jo­ner eu­ro un­der fjol­å­ret, en­ligt upp­gif­ter som Ber­lings­ke.dk har ta­git fram.

De­mon­stra­tio­nen flyt­ta­des

Par­ti­et Stram kurs går in­te helt att av­fär­da med en ax­el­ryck­ning. Par­ti­et höll på att få in en re­pre­sen­tant i Fol­ke­ting­et när det var snubb­lan­de nä­ra att nå över Dan­marks två­pro­cents­spärr. I va­let stan­na­de Stram kurs 0,2 pro­cen­ten­he­ter un­der spär­ren.

Pa­lu­dans plan var att brän­na ett ex­em­plar av Ko­ra­nen i den in­vandrar­tä­ta stads­de­len Ro­sen­gård i Mal­mö, ut­an­för en mos­ké i an­slut­ning till fre­dags­bö­nen.

Det sat­te po­li­sen i Mal­mö än­då stopp för. I stäl­let flyt­ta­des de­mon­stra­tio­nen till Frid­hem­stor­get i den at­trak­ti­va stads­de­len Väst­ra in­nersta­den. I när­he­ten av tor­get lig­ger S:t

Andre­as­kyr­kan och Frid­hems­sko­lan med drygt 450 ele­ver upp till klass 6.

En­ligt po­li­sen har man ställt vill­kor för de­mon­stra­tio­nens ge­nom­fö­ran­de, bland an­nat att det in­te upp­står en stör­re folk­sam­ling än 50 per­so­ner vil­ket är be­gräns­ning­en en­ligt de svens­ka co­ro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na.

Att brän­na Ko­ra­nen är i sig in­te ett brott, sä­ger po­lis­che­fen i Mal­mö Erik Åberg till Syd­svens­kan.

– Det kan det va­ra, men in­te om du in­te sä­ger nå­got el­ler gör det i de­batt­syf­te. Det är in­te för­bju­det som så­dant. Men det kan va­ra en brotts­lig gär­ning om du gör det i kom­bi­na­tion med att du up­pen­bart rik­tar dig mot ett an­tal per­so­ner, ut­tryc­ker dig ned­lå­tan­de och syf­tar till att krän­ka en grup­pe­ring.

För­äld­rar upp­ma­nas häm­ta bar­nen

De­mon­stra­tio­nen i Mal­mö ord­nas i sam­ar­be­te med den svens­ka ga­tu­konst­nä­ren Dan Park. Park har bland an­nat gjort sig känd ge­nom att hänga upp bur­kar med tex­ten Zyk­lon-B ut­an­för sy­na­go­gor i Mal­mö och Stock­holm.

Park har, pre­cis som Pa­lu­dan, fle­ra gång­er dömts för hets mot folk­grupp.

För­äld­rar och vård­nads­ha­va­re har fått e-post från sko­lan där man be­rät­tar att ”konst­nä­ren Dan Park och dans­ke po­li­ti­kern Rasmus Pa­lu­dan har fått till­stånd för en ma­ni­fes­ta­tion som bland an­nat in­ne­bär ko­ran­brän­ning”.

Ef­tersom po­li­sen har gett till­stånd till att de­mon­stra­tio­nen ge­nom­förs på ef­ter­mid­da­gen den 28 au­gusti re­kom­men­de­rar sko­lan att för­äld­rar­na häm­tar si­na barn från sko­lan. För sä­ker­hets skull, det­ta me­dan Pa­lu­dan och Park ge­nom­för sin de­mon­stra­tion un­der ord­nings­mak­tens be­skydd.

FO­TO: HEN­NING BAGGER/LEHTIKUVA-AFP

Rasmus Pa­lu­dans (bil­den) par­ti Stram kurs var yt­terst nä­ra att få en re­pre­sen­tant i Fol­ke­ting­et i va­let 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.