Op­po­si­tions­le­da­re fort­satt fängs­la­de

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

En dom­stol i Be­la­rus har fast­sla­git att två op­po­si­tions­le­da­re ska hål­las kvar i fängs­lat för­var i tio da­gar. Men trots de hård­fö­ra för­sö­ken från pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko att slå ned mot re­gim­kri­ti­ker så fort­sät­ter pro­tes­ter­na.

Den grip­ne op­po­si­tions­fö­re­trä­da­ren Sergej Dy­lev­skij pla­ce­ra­des i en stål­bur i dom­sto­len på tis­da­gen, da­gen ef­ter att han gri­pits. Dom­sto­len för­kla­ra­de att Dy­lev­skij ska hål­las i tio da­gar så att åkla­ga­re kan ut­re­da brottsan­kla­gel­ser om att han för­sökt ta mak­ten i Be­la­rus. Se­na­re fick Ol­ga Ko­val­ko­va – ock­så med­lem i det op­po­si­tio­nel­la så kal­la­de över­gångs­rå­det – sam­ma be­sked. Rå­dets mål är att in­le­da för­hand­ling­ar med den sit­tan­de re­ge­ring­en, vil­ket möts med ett be­stämt nej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.