Fa­ce­book går med på mil­jardskatt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

En ext­ra skat­te­in­be­tal­ning på 106 mil­jo­ner eu­ro vän­tar Fa­ce­book i Frank­ri­ke. Den ame­ri­kans­ka nätjät­ten med­de­lar att fö­re­ta­get har kom­mit över­ens med den frans­ka sta­ten om att be­ta­la rest­skatt för en ti­o­års­pe­ri­od, från 2009 och fram­åt.

Dess­utom ska Fa­ce­book i år be­ta­la 50 pro­cent mer i skatt än för­ra året.

”Vi tar vår skat­te­plikt på all­var, be­ta­lar de skat­ter som vi är skyl­di­ga på al­la mark­na­der där vi ver­kar och har ett nä­ra sam­ar­be­te med skatte­myn­dig­he­ter över he­la värl­den för att sä­ker­stäl­la att al­la re­le­van­ta skat­te­la­ger följs och att even­tu­el­la tvis­ter kla­ras upp”, skri­ver en ta­les­per­son för Fa­ce­book i Frank­ri­ke i ett ut­ta­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.