Po­li­o­vi­ru­set

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Po­lio är en smitt­sam in­fek­tions­sjuk­dom. De fles­ta som smit­tas ut­veck­lar inga sym­tom, me­dan and­ra får in­flu­en­sa­lik­nan­de be­svär, kräk­ning­ar och fe­ber.

●●För runt 0,02 pro­cent av de smit­ta­de or­sa­kar vi­ru­set inflammati­on i rygg­mär­gen, och där­ef­ter per­ma­nent för­lam­ning av kropps­de­lar som ar­mar el­ler ben. Sjuk­do­men är död­lig när and­nings­or­ga­nen för­la­mas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.