”Publik­be­gräns­ning­ar­na omöj­lig­gör li­ga­hoc­key”

HIFK Hoc­key Ab gjor­de en för­lust på över 600 000 eu­ro och om­sätt­ning­en mins­ka­de med en mil­jon un­der för­ra re­do­vis­nings­pe­ri­o­den.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAXéN

HIFK Hoc­key Ab gjor­de en för­lust på 616 000 eu­ro och om­sätt­ning­en sjönk till 9,7 mil­jo­ner eu­ro un­der re­do­vis­nings­pe­ri­o­den 1.5.2019–30.4.2020 med­de­lar klub­ben på sin sajt.

Un­der fö­re­gå­en­de re­do­vis­nings­pe­ri­od var HIFK:s mot­sva­ran­de siff­ror ett eko­no­miskt plus på 298 000 eu­ro och en om­sätt­ning på 10,7 mil­jo­ner.

”Det eko­no­mis­ka re­sul­ta­tet på­ver­ka­des starkt av att sä­song­en av­slu­ta­des i för­tid in­nan slut­spe­let. Ock­så in­ve­ste­rings­verk­sam­he­ten på­ver­ka­des av co­vid-19-pan­de­min”, skri­ver HIFK i press­med­de­lan­det.

HIFK spe­la­de den sista hem­ma­mat­chen i grundse­ri­en in­för tom­ma läk­ta­re. I de 29 mat­cher man spe­la­de in­för publik ha­de klub­ben ett åskå­dar­me­del­tal på 7 228 – en klar ök­ning från fö­re­gå­en­de sä­songs 7 100.

Sty­rel­se­ord­fö­ran­de Ti­mo Eve­ri ser in­te på fram­ti­den med spe­ci­ellt sto­ra för­hopp­ning­ar.

”Ty­värr är den här sä­song­ens ut­sik­ter än­nu mer ut­ma­nan­de. I prak­ti­ken be­ty­der var­je publik­be­gräns­ning att li­gan in­te kan spe­las med nu­va­ran­de kost­nads­struk­tur”, sä­ger han i press­med­de­lan­det.

Eve­ris bud­skap är li­ka klart som dys­tert: Om in­te samt­li­ga publik­be­gräns­ning­ar slo­pas kom­mer ishoc­key­li­gan in­te att kun­na ge­nom­fö­ras. Med tan­ke på att nu­va­ran­de be­gräns­ning­ar på 500 åskå­da­re är i kraft till 30 sep­tem­ber, att li­gan ska kö­ra i gång 1 ok­to­ber och att an­ta­let nya fall av co­vid-19 är på upp­gång ser ut­sik­ter­na för sä­song­en 2020–21 yt­terst dyst­ra ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.