Osta­pen­ko näs­ta stjär­na att nob­ba US Open

Je­le­na Osta­pen­ko blir näs­ta stjär­na i den re­dan långa ra­den av pro­fi­ler att tac­ka nej till US Open, som in­leds den 31 au­gusti, skri­ver bland an­nat ESPN.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Den 23-åri­ga let­tis­ka ten­nisspe­la­ren, som vann Frans­ka öpp­na 2017, upp­ger att änd­ring­ar i hen­nes sche­ma lig­ger bakom be­slu­tet att dra sig ur årets förs­ta grand slam-tur­ne­ring.

Fle­ra av ten­ni­sens all­ra störs­ta stjär­nor på dam­si­dan kom­mer in­te till spel i US Open, bland an­nat världs­et­tan Ashle­igh Bar­ty, världs­två­an Si­mo­ne Ha­lep och den re­ge­ran­de mäs­ta­ren Bi­an­ca Andre­e­scu. På herr­si­dan har ex­em­pel­vis Ra­fael Na­dal valt att tac­ka nej. Co­ro­na­pan­de­min har va­rit an­led­ning­en till de många av­hop­pen, vis­sa spe­la­re har in­te kun­nat för­be­re­da sig för tur­ne­ring­en, me­dan and­ra upp­ger sig kän­na oro att re­sa till USA. Span­jors­kan Car­la Suá­rez Na­var­ro nob­bar US Open på grund av ospe­ci­fi­ce­ra­de häl­so­pro­blem, upp­ger fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er.

På grund av co­ro­na­ut­brot­tet är US Open årets and­ra grand slam­tur­ne­ring, ef­ter Austra­li­an Open. Wim­ble­don ställ­des in, och Frans­ka mäs­ter­ska­pen har flyt­tats fram till slu­tet av sep­tem­ber.

FO­TO: AP PHO­TO/ADAM HUNG­ER

Je­le­na Osta­pen­ko är näs­ta stjär­na i ra­den att nob­ba US Open.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.