Lin­delöf er­bjuds lunch av rå­noff­ret

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Man­ches­ter Uni­teds svens­ka fot­bolls­stjär­na Victor Nils­son Lin­delöf är just nu på se­mes­ter i hemsta­den Väs­terås. Där fick han ett ovän­tat trä­nings­pass när han upp­märk­sam­ma­de en äld­re kvin­nas rop på hjälp och sat­te ef­ter väsk­tju­ven på cy­kel.

– Han var otro­lig. Han sprang över spång­ar och mu­rar, sä­ger kvin­nan till Af­ton­bla­det.

– Det syn­tes att han ha­de fan­tas­tisk styr­ka och form.

Den 26-åri­ge mitt­bac­ken kun­de hål­la kvar den 30-åri­ge väsk­tju­ven tills po­li­sen kom. Den äld­re kvin­nan fick ald­rig, i sam­band med hän­del­sen, nå­gon möj­lig­het att tac­ka fot­bolls­stjär­nan för in­sat­sen.

– Men jag skul­le vil­ja få tag i Victor och tac­ka. Jag vill bju­da på lunch, sä­ger hon till Af­ton­bla­det.

Väsk­tju­ven miss­tänks för grov stöld och ringa nar­ko­ti­kabrott, skri­ver Af­ton­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.