Ny No­bel­kom­mit­té av­slö­jas i ok­to­ber

Hufvudstadsbladet - - Kultur - Tt

De två le­da­mö­ter i No­bel­kom­mit­tén som hop­pa­de av er­sat­tes ald­rig. I år ar­be­tar kom­mit­tén där­för med de­ci­me­rad styr­ka. Men ef­ter att årets lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­re har till­kän­na­getts kom­mer en ny No­bel­kom­mit­té att av­slö­jas.

Det be­rät­tar den nu­va­ran­de kom­mit­téns ord­fö­ran­de An­ders Ols­son i ett sms för TT.

”Ar­be­tet har gått ut­märkt med fär­re ex­ter­na det­ta år. I ok­to­ber ef­ter till­kän­na­gi­van­det av årets No­bel­pris­ta­ga­re kom­mer den nya kom­mit­tén att pre­sen­te­ras”, skri­ver han.

I de­cem­ber 2019 gav de ex­ter­na le­da­mö­ter­na Kristof­fer Le­an­do­er och Gun-Britt Sund­ström över­ras­kan­de be­ske­det att de vil­le läm­na ar­be­tet i No­bel­kom­mit­tén. Lös­ning­en med en kom­mit­té där fem ex­ter­na sak­kun­ni­ga skul­le bi­dra till att ta fram en No­bel­pris­ta­ga­re kom till ef­ter kri­sen i Svens­ka Aka­de­mi­en – ef­ter krav från No­belstif­tel­sen. Om den nya kom­mit­tén ock­så kom­mer att in­ne­hål­la ex­ter­na le­da­mö­ter är in­te of­fent­lig­gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.