Bri­tish Mu­se­um ploc­kar bort grun­da­rens byst

Hufvudstadsbladet - - Kultur - Tt

På Bri­tish Mu­se­um i Lon­don har bys­ten av in­sti­tu­tio­nens grun­da­re sir Hans Slo­a­ne ploc­kats bort från sin pi­e­de­stal – och för­setts med en skylt med or­det ”sla­vä­ga­re”.

Flyt­ten av ter­ra­kot­ta­bys­ten in­går i ett på­gåen­de ar­be­te med att grans­ka Lon­donin­sti­tu­tio­nens re­la­tion till ko­lo­ni­a­lis­men, sä­ger mu­sei­che­fen Har­twig Fi­scher i en in­ter­vju med Te­le­graph.

– Vi har put­tat ned ho­nom från pi­e­de­sta­len – och ing­et ska döl­jas. Läk­ning sker ge­nom kun­skap, sä­ger Har­twig Fi­scher i in­ter­vjun.

Bri­tish Mu­se­um slår åter­i­gen upp por­tar­na den 27 au­gusti ef­ter att hål­lit stängt un­der vå­ren grund av co­ro­na­pan­de­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.