Mu­sik med av­stamp i om­giv­ning och mil­jö­er

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Med am­bi­ent av­ses en låg­mäld mu­sik­stil som fo­ku­se­rar på har­mo­nis­ka en­het­li­ga stäm­ning­ar sna­ra­re än di­stink­ta me­lo­di­er och ryt­mer. På eng­els­ka syf­tar ad­jek­ti­vet am­bi­ent på det ome­del­bart om­gi­van­de och sub­stan­ti­vet am­bi­ence på om­giv­ning och at­mo­sfär.

● Mu­siksti­len har sin grund i den elektro­nis­ka mu­si­ken. Bri­an Eno myn­ta­de be­grep­pet när han 1978 gav ut al­bu­met Am­bi­ent 1: Mu­sic For Air­ports, där han vil­le ge lyss­na­ren rum och ro för tan­kar.

● Am­bi­ent­mu­si­ker pro­du­ce­rar sin mu­sik främst elektro­niskt, men ock­så en del av Ste­ve Reichs kom­po­si­tio­ner kan klas­sas som am­bi­ent.

● Sounds­cape är den eng­els­ka ter­men för ljud­mil­jö. Be­grep­pet an­vän­des re­dan på 60-ta­let av ka­na­den­sis­ka kom­po­si­tö­ren Ray­mond Mur­ray Scha­fer som led­de en forsk­nings­grupp om ljud­mil­jö­er.

● Med au­ten­tis­ka el­ler konst­gjort pro­du­ce­ra­de ljud­mil­jö­er kan man till ex­em­pel åskåd­lig­gö­ra hän­del­ser i ett hör­spel el­ler mu­sik­verk. Ljud­mil­jö­er fö­re­kom­mer ock­så in­om am­bi­ent.

● Syn­te­ti­sa­tor­gu­run Esa Ko­ti­lai­nen har of­ta an­vänt ljud­mil­jö­er i si­na kom­po­si­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.