Som­na ut­om­hus på lör­dag kväll

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Man mås­te in­te all­tid ha tak över hu­vu­det för nat­ten – det är en upp­le­vel­se för många att till­bringa nat­ten ute, i tält, vind­skydd, häng­mat­ta el­ler rentav un­der en gran. Fri­lufts­or­ga­ni­sa­tio­nen Su­o­men La­tu ord­nar un­der vec­ko­slu­tet eve­ne­mang­et So­va ute, nu för fem­te gång­en.

Syf­tet med nat­ten är att folk ska nju­ta av na­tu­ren och möj­lig­he­ten att ut­nytt­ja al­le­mans­rät­ten. Man kan till­bringa nat­ten i en na­tio­nal­park, på ett cam­ping­om­rå­de el­ler på sin egen bak­gård. På tre stäl­len i Fin­land upp­rät­tar Su­o­men La­tus lokal­för­e­ning­ar skogs­ho­tell – i Lah­tis, Nyslott och Kan­kaan­pää. Där kan man över­nat­ta till­sam­mans med and­ra, men än­då på be­hö­rigt av­stånd, i eg­na tält el­ler häng­mat­tor. I sam­band med skogs­ho­tel­len ord­nas ock­så fri­lufts­pro­gram.

So­va ute nat­ten ord­nas den 29 au­gusti run­tom i Fin­land. I hu­vud­stads­re­gi­o­nen ord­nas två lo­ka­la eve­ne­mang, vid Kar­ja­ka­i­vo i Noux och Ta­lo­saa­ren torp­pa på Husö i Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.