Kors­ord 378

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

VÅGRäTT 1. Myc­ken­het, för att in­te sä­ga över­flöd. 5. ”Vi kun­na för­tro­ligt ---- fast ej i vagn vi åka”. (”Isa­bel­la”, övers. Al­ma Rek från eng­els­ka ori­gi­na­let ”Dai­sy Bell”) 10. Gni­da men in­te snå­la. 12. Gårds­plats. 13. Som har med jord­bruk att gö­ra. 16. Öv­re gräns. 17. Eng­elskt till­tals­ord som mot­sva­rar ”min her­re”. 18. Klant­skal­le, tölp. 19. Pro­fe­te­ra. 21. Hjärt­punkt. 22. Ogift kvin­na, li­te gam­mal­dags ut­tryckt. 24. Att upp­skat­ta el­ler vär­de­sät­ta nå­got. 25. Strå­lan­de! 27. Att få vat­ten på den­na in­ne­bär att få stöd för sin upp­fatt­ning.

30. Det­ta eng­els­ka ord för frå­ge­täv­ling för­svens­kas nu­me­ra ibland till kviss.

32. Yo­nath (1939–), is­ra­e­lisk ke­mist, fick de­lat No­bel­pris 2009 för sin forsk­ning i ri­bo­so­mens struk­tur. För­nam­net sö­kes. 33. Trick el­ler be­drä­ge­ri. 34. Gam­malt ord för sjuk­dom. 36. Den som hål­ler det­ta går att li­ta på. 37. Den här an­tiox­i­dan­ten mås­te män­ni­skor få i sig ge­nom kos­ten, ef­tersom vi in­te kan prodcu­e­ra den själ­va.

40. Kan en sa­long där man får an­sikts­be­hand­ling­ar kal­las.

41. ”Tänk om vi ha­de en li­ten, li­ten ---- / [...] Tänk vad fol­ket skul­le stå och ga­pa” (Barn­vi­sa)

42. – Skul­le du kun­na gå i bor­gen för mig? – Du har ju två bor­ge­nä­rer re­dan. – Ja, men jag tänk­te att om ni är fle­ra så blir det mind­re att be­ta­la per man.

43. Flat­bott­nad båt som en­ligt lag ska va­ra svart­må­lad.

LODRäTT

1. Det­ta af­ri­kans­ka land för sin na­tio­nal­sym­bol, den öst­af­ri­kans­ka krontra­nan, i flag­gan. 2. Ett van­ligt bild­for­mat för di­gi­ta­la bil­der. 3. Språ­ket ta­las i Macao och är re­gi­o­nens ena of­fi­ci­el­la språk.

4. Kal­las ett vat­ten­drag i fjäl­len som är mind­re än en älv. 6. Till­gång, för­del. 7. Är den som bott ut­om­lands och flyt­tat hem igen. 8. Ro­ligt i Sve­ri­ge. 9. Vän­da sig till. 11. Äck­ligt in­ställ­sam. 14. För­kort­ning för In­ter­na­tio­nel­la ar­bets­lag, den svens­ka gre­nen av SCL (en or­ga­ni­sa­tion för vo­lon­tär­ar­be­te i and­ra län­der).

15. Enkla­re så­da­na kan bli ak­tu­el­la när man slår in si­na jul­klap­par. 19. Att till­fäl­ligt tap­pa ba­lan­sen. 20. Ett vär­de­fullt äm­ne som pro­du­ce­ras i tar­mar­na på en val.

22. Kal­las ett fis­ke­red­skap för muss­lor i form av en skra­pa. 23. Sym­bol för bl a ro­mar­ri­ket och USA. 26. Grön­sak som sport. 28. Blå­blo­dig. 29. Som rör rygg­ra­den el­ler rygg­mär­gen. 31. Djur­park som är öp­pen för all­män­he­ten. 33. Vid god vi­gör. 35. En av med­ska­par­na till TV-se­ri­en South Park är Ran­dolph Par­ker III. Han går un­der det­ta smek­namn, som på svens­ka skul­le va­ra Tre­an.

36. Brys­sel har sin Man­ne­ken Pis och den­na stad har brons­skulp­tu­ren ”Sin­na­tag­gen”, som fö­re­stäl­ler en ils­ket skri­kan­de li­ten poj­ke. 38. Spä­da men in­te spens­li­ga. 39. Det högs­ta ber­get på Filip­pi­ner­na är en vul­kan med det­ta namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.