Ös­ter­bot­ten har eget flyg­bo­lag i bak­fic­kan

Kar­le­by-Ja­kob­stad och fy­ra and­ra stä­der i in­lan­det blev strand­sat­ta av Fin­nair. Nu har de fem re­gi­o­ner­na pra­tat ihop sig om en egen lös­ning.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JAN-ERIK ANDELIN jan-erik.andelin@ksf­me­dia.fi

Åter­vän­der in­te Fin­nair till Kro­no­by är allt klart för att sam­ta­la med en an­nan ut­ländsk ope­ra­tör. Det sä­ger den ös­ter­bott­nis­ka re­pre­sen­tan­ten Jon­ne Sandberg i tra­fik­mi­ni­s­te­ri­ets ar­bets­grupp om det ned­lag­da in­ri­kes­fly­get.

– Vi har allt klart och en ut­ländsk ope­ra­tör som är re­do att fly­ga mark­nads­dri­ven tra­fik, sä­ger ut­veck­lings­di­rek­tör Jon­ne Sandberg vid Kar­le­by stad.

Vil­ket det ut­länds­ka bo­la­get är vill han in­te av­slö­ja i det här ske­det. På ons­da­gen del­tog Sandberg som ös­ter­bott­nisk re­pre­sen­tant i det förs­ta mö­tet med den ar­bets­grupp som tra­fik­mi­nis­ter Timo Harak­ka (SDP) har till­satt.

Grup­pen som leds från mi­ni­s­te­ri­et ska på någ­ra vec­kor snabbut­re­da hur flyg­tra­fi­ken ska ga­ran­te­ras till Ja­kob­stad-Kar­le­bys ge­men­sam­ma flyg­plats i Kro­no­by samt till Ke­mi, Ka­ja­na, Jy­vä­skylä och Jo­en­suu.

En var­dags­kväll i mars blev kvälls-ATR:en från Kro­no­by till Helsing­fors Fin­nairs hit­tills sista flyg till flyg­plat­sen. Där­ef­ter har re­gi­o­nen som sä­ger sig ha fy­ra mil­jar­der ex­por­teu­ro på spel år­li­gen sagt att nä­rings­li­vet ab­so­lut be­hö­ver få fly­gen till­ba­ka.

I de­bat­ten har bland and­ra ju­sti­ti­e­mi­nis­ter An­na-Ma­ja Henriksson (SFP) som kom­mer från Ja­kob­stad an­sett att Fin­nair som stats­do­mi­ne­rat bo­lag bor­de kun­na upp­rätt­hål­la tra­fi­ken. Mo­tar­gu­men­ten har va­rit att Fin­nair som ett nu hårt trängt börs­bo­lag in­te kan åläg­gas fly­ga olön­sam tra­fik.

– Det har jag för­stå­el­se för. Fast det är ju en evig­hets­dis­kus­sion om var­för sta­ten då ska ha ma­jo­ri­te­ten i Fin­nair, sä­ger Jon­ne Sandberg.

Sprid­ning i nor­ra Europa

När co­ro­na­pan­de­min lät­tar be­hö­ver det liv­li­ga nä­rings­li­vet i nor­ra Ös­ter­bot­ten si­na flyg­för­bin­del­ser.

Enkä­ter i re­gi­o­nen vi­sar att af­färs­re­se­nä­rer­na fram­för allt be­hö­ver kun­na re­sa snabbt till Helsing­fors, men också ha re­la­tivt kor­ta dags­för­bin­del­ser till det nord­li­ga­re Europa. Främst lig­ger Stock­holm och se­dan Kö­pen­hamn, Oslo, Brys­sel, Ams­ter­dam och Lon­don.

– Man be­hö­ver kun­na åka till en mäs­sa i till ex­em­pel Düs­sel­dorf, och om man så vill kom­ma hem till nat­ten. Många har barn­fa­mil­jer, sä­ger Jon­ne Sandberg.

Sprid­ning­en på des­ti­na­tio­ner är stor sär­skilt i Tyskland, sä­ger bå­de Sandberg och hans kol­le­ga vd Jarl Sun­dqvist vid ut­veck­lings­bo­la­get Con­cor­dia i Ja­kob­stad. Det är Frank­furt, Ber­lin, Mün­chen och Düs­sel­dorf.

Att i Ös­ter­bot­ten enas om att för­sö­ka ska­pa di­rekt­flyg till en del av des­ti­na­tio­ner­na från den nå­got stör­re flyg­plat­sen i Va­sa drygt 100 kilo­me­ter sö­derut ser de in­te som ett al­ter­na­tiv.

– Då be­hö­ver man åka hem­i­från två, tre tim­mar in­nan, på ef­ter­nat­ten, sä­ger Jarl Sun­dqvist.

Fin­nairs flyg från Kro­no­by upp­lev­des den sista ti­den också av­gå bru­talt ti­digt med 5.35-av­gång­en på mor­go­nen. Med job­bi­ga tid­ta­bel­ler är man också in­ne i en olyck­lig spi­ral, där allt fär­re fly­ger.

Hop­pas Fin­nair än­då är med

Jarl Sun­dqvist i Ja­kob­stad är för­sik­ti­ga­re med att flag­ga för en helt ny ope­ra­tör. Han öns­kar att de fem drab­ba­de stä­der­na fort­fa­ran­de ska kun­na bil­da ”ett nät­verk där Fin­nair är med”.

Det är också vik­tigt för att ska­pa på­lit­li­ga re­se­ked­jor i Helsing­fors. Om he­la re­san är köpt på en en­da bil­jett sva­rar Fin­nair för vad som hän­der vid för­se­ning­ar och bort­kom­met ba­gage.

– Många re­ser med verk­tyg, ut­rust­ning och res­väs­kor. Också in­coming-tra­fik

■ till re­gi­o­nen är vik­tig och då är Helsing­fors den na­tur­li­gas­te vägen när man kö­per bil­jett, sä­ger Jarl Sun­dqvist.

Brän­da på Nextjet

Kring den olön­sam­ma in­ri­kestra­fi­ken finns två stöd­mo­del­ler.

I Nyslotts­mo­del­len upp­hand­las tra­fi­ken av sta­ten; i Björ­ne­borg upp­hand­las tra­fi­ken till Helsing­forsVan­da av Björ­ne­borgs stad. Där be­slöt man 2019 att ge upp­dra­get till ett un­gerskt flyg­bo­lag som fly­ger ett 30-sit­sigt plan tre gång­er om da­gen, för drygt tre mil­jo­ner eu­ro per år.

– Det är myc­ket osan­no­likt att kom­mu­ner­na här skul­le ha så­da­na peng­ar. De kan hjäl­pa flyg­bo­la­gen att nå si­na kun­der, och det har vi gjort, sä­ger Jarl Sun­dqvist.

Nor­ra Ös­ter­bot­ten brän­de också si­na fing­rar på att till­sam­mans med in­tres­sen på Åland kö­pa in sig i det svens­ka flyg­bo­la­get Nextjet. Bo­la­get flög i fy­ra år mel­lan Kro­no­by och Stock­holm, men gick i kon­kurs 2018.

I en nå­got ori­gi­nell kon­struk­tion var det kom­mu­na­la ös­ter­bott­nis­ka el­bo­la­get Herr­fors hu­vud­ä­ga­re

■ i Nextjet, som ha­de mer­par­ten av sin tra­fik i Sve­ri­ge. Bo­la­gets sty­rel­se led­des av Ja­kob­stads nu­va­ran­de full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de Pe­ter Bo­st­röm (SFP).

Harak­ka: Sta­ten upp­hand­lar in­te

Re­ge­ring­en har också gett di­ver­ge­ran­de sig­na­ler om in­ri­kes­fly­get. Land­ska­pen upp­vak­ta­de i som­ras fi­nans­mi­nis­ter Mat­ti Van­ha­nen (C) som sa­de sig de­la re­gi­o­ner­nas oro för fly­get. Till me­di­e­grup­pen Län­nen Me­dia har tra­fik­mi­nis­ter Timo Harak­ka i sin tur sagt att det in­te den här gång­en blir nå­gon stat­lig upp­hand­ling för de fem or­ter­na.

Kli­ma­ta­spek­ter­na kring fly­get spe­lar också po­li­tiskt in. Kar­le­by stad hör till dem som har gått med i pro­jek­tet Fin­lands­ba­nan som ska för­snab­ba tå­gen mel­lan Ös­ter­bot­ten och Helsing­fors.

– Om 10–15 år kan man kanske åka snab­ba­re till Helsing­fors med tåg än med flyg. Men nu be­hö­ver vi fly­get, sä­ger Jon­ne Sandberg i Kar­le­by.

FOTO: KAR­LE­BY STAD FOTO: MOSTPHOTOS

– Om tio-fem­ton år kan tå­get va­ra snab­ba­re än fly­get till Helsing­fors. Men nu be­hö­ver vi fly­get, sä­ger ut­veck­lings­di­rek­tör Jon­ne Sandberg i Kar­le­by. Vi­ker Fin­nair sig från in­ri­kes­fly­get har Kro­no­by och fy­ra and­ra or­ter ”en an­nan lös­ning klar”, sä­ger den ös­ter­bott­nis­ka re­pre­sen­tan­ten i den stat­li­ga ut­red­ning­en. Bil­den är en ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.