An­norlun­da te­a­ter­höst

De fin­lands­svens­ka teat­rar­na bju­der i höst på mu­si­ka­ler, ro­mandra­ma­ti­se­ring­ar och en ja­pansk te­ce­re­mo­ni.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ISA­BEL­LA ROTHBERG isa­bel­la.rothberg@ksf­me­dia.fi

Nu in­leds te­a­ter­sä­song­en med mun­skydd, hand­sprit och sä­ker­hets­av­stånd i sa­long­en. I höst ut­lo­vas bun­ker­liv, ja­panskt te, ro­mandra­ma­ti­se­ring­ar, in­ter­na­tio­nel­la suc­cé­mu­si­ka­ler och en säl­lan spe­lad Sha­kespe­a­re­pjäs på de fin­lands­svens­ka sce­ner­na.

Svens­ka Te­a­tern

Ma­ry Poppins 3.10 Jo­se­fin Si­lén ses i rol­len som den fly­gan­de barnskö­ters­kan ur P. L. Tra­vers äls­ka­de barn­böc­ker. Den pris­be­lön­ta mu­si­ka­len byg­ger på Dis­ney­fil­men från 1965 och har bå­de ori­gi­nal­mu­sik och ny­skriv­na num­mer. Manus är skri­vet av Down­ton Ab­bey­ska­pa­ren Ju­li­an Fel­lo­wes och för re­gin står Mark­ku Ne­no­nen.

Någ­ra av oss – Ve­dem Magasin 1942–1944 8.10 Eva-Ma­ria Dah­lins pjäs är verk­lig­hets­ba­se­rad och skild­rar ton­årspoj­ken Petr Ginz sista år i kon­cent­ra­tions­läg­ret The­re­si­enstadt där han till­sam­mans med vän­ner grun­da­de tid­ning­en Ve­dem. Ginz mör­da­des som sex­ton­å­rig och pjä­sen byg­ger på hans dag­bok. I hu­vud­rol­len ses Pa­trick Hen­rik­sen.

Dik­ta­torn 13.10 Ulf Starks och Linda Bon­de­stams om­tyck­ta bil­der­bok om en li­ten de­spot blir barn­pjäs i re­gi av Mitja Sirén. I rol­ler­na ses Dick Id­man och Hel­len Will­berg. Fö­re­ställ­ning­en re­kom­men­de­ras för barn som är tre år och äld­re.

Ta de’ lugnt al­la ti­der 16.10 Or­kes­tern Hump­pa­van­tis mu­si­ka­lis­ka hyll­ning till den le­gen­da­ris­ka sång­a­ren och kom­po­si­tö­ren Ge­org Malm­s­tén (1902–1981). Ju­ha Sil­ta­nen har skri­vit manus och re­gis­se­rar även.

Vi­i­rus

Fa­mil­jen Bra 18.9 Jo­a­kim Pi­ri­nens Fa­mil­jen Bra bru­kar be­skri­vas som en pjäs som helt sak­nar kon­flik­ter. I Vi­i­rus ver­sion be­fin­ner sig fa­mil­jen i en bun­ker och pa­ral­lel­ler dras till co­ro­na­var­da­gen. I rol­ler­na ses Ma­ria Ahl­roth, Mar­tin Bah­ne, Os­kar Pöys­ti och Jes­si­ca Rai­ta.

Svält 21.10 No­bel­pris­ta­ga­ren Knut Hamsuns ro­man Svält från 1890 om en ung, ut­hung­rad för­fat­ta­re blir te­a­ter i de fria grup­per­na Chek­hov Machi­nes och Te­a­ter Me­sto­las sampro­duk­tion. För re­gi och dra­ma­ti­se­ring står Cris af Ene­hi­elm.

Lyc­ka till och allt det där 27.8 Kai­sa Lun­dáns fö­re­ställ­ning be­skrivs som ”en pa­stisch på Pi­e­ter Bru­eg­hels mål­ning­ar” och ut­spe­lar sig i ett sam­ti­da Sör­näs. Gäst­spel på Vi­i­rus stu­di­oscen.

Sans sou­ci 12.9. Hen­ri­ik­ka Him­mas, Fa­bi­an Ny­bergs och Leis­sis fö­re­ställ­ning kom­bi­ne­rar vi­deo, ljud och scen­konst. ”Sans sou­ci är en brev­väx­ling mel­lan am­ning och döds­ar­be­te, sym­bi­os och pa­ra­si­tism”. Gäst­spel på Vi­i­rus stu­di­oscen.

Af­ga­nis­tan 100 – the ye­ars of in­ter­de­pen­dence 1.10. En do­ku­men­tär fö­re­ställ­ning ska­pad av konst­nä­rer och ak­ti­vis­ter från Åbo, Helsing­fors och Af­gha­nis­tan. I fö­re­ställ­ning­en ta­las fins­ka, eng­els­ka och li­te da­ri.

Fritt ar­be­te 4: Fes­ti­val! En fes­ti­val i no­vem­ber med pro­gram ska­pat av tret­ton ma­gis­ter­stu­de­ran­de vid ut­bild­nings­pro­gram­met i skå­de­spe­lar­konst vid Konstu­ni­ver­si­te­tet.

Lil­la Te­a­tern

Män kan in­te våld­tas 5.9 Mär­ta Tik­ka­nens ban­bry­tan­de ro­man Män kan in­te våld­tas från 1975 sätts för förs­ta gång­en upp som te­a­ter i Fin­land. Mint­tu Musta­kal­lio spe­lar To­va Ran­ders som be­stäm­mer sig för att häm­nas på sin våld­täkts­man. Sara Gie­se re­gis­se­rar.

Li­vet ditt as 2.10 Den fe­mi­nis­tis­ka scen­konst­grup­pen Blaue Fraus fö­re­ställ­ning byg­ger på verk av de svens­ka se­ri­e­teck­nar­na Ni­na Hem­mings­son och Gun­nar Lund­kvist.

On­ce 28.10 En ir­ländsk mu­si­ker och en tjec­kisk in­vand­ra­re för­äls­kar sig i varand­ra i Dublin. Mu­si­ka­len byg­ger John Car­neys film On­ce från 2017 och har rönt fram­gång på Bro­ad­way. Ko­re­o­graf och re­gis­sör är Ja­kob Höglund, Lil­la Te­a­terns nya konst­när­li­ga le­da­re. I rol­ler­na ses bland and­ra Emma Kling­en­berg och Tu­uk­ka Leppä­nen.

Det liv som bli­vit mig gi­vet 12.12

Mi­i­ko To­i­vi­ai­nens pris­be­lön­ta mo­no­log gick i fjol på fins­ka på Ta­ko­mo och ges nu på svens­ka på Lil­la Te­a­tern. Fö­re­ställ­ning­en be­hand­lar ”iden­ti­tet, trans­frå­gor och hur mot­gång­ar kan vän­das till styr­ka och gläd­je”.

Unga Te­a­tern

Det su­sar i sä­ven 24.10 Unga Te­a­tern fi­rar sitt sex­tio­år­sju­bi­le­um med en iscen­sätt­ning av Ken­neth Gra­ha­mes klas­si­ker. Bå­de masker och doc­kor an­vänds för att le­van­de­gö­ra djur­fi­gu­rer­na i fö­re­ställ­ning­en som läm­par sig för barn som är sex år och äld­re. Re­gis­sö­ren Pa­ul Olin har dra­ma­ti­se­rat ver­ket.

Åbo Svens­ka Te­a­ter

När Far­far blev ett spö­ke 3.9 Kim Fupz Aa­ke­sons bok om lil­le Erik vars far­far dör blir barn­te­a­ter i re­gi av te­a­ter­che­fen Juk­ka Aal­to­nen. Re­kom­men­de­ras för barn som är fy­ra år och äld­re.

He­måt över isen 12.9 To­ve Ap­pel­gren har dra­ma­ti­se­rat Gu­nil­la Linn Pers­sons ro­man som ut­spe­lar sig på ön Hu­strun och kret­sar kring skär­gårds­liv och hem­lig­he­ter. Gu­nil­la Linn Pers­son har också skri­vit ma­nu­set till tv-se­ri­en Skär­gårds­dok­torn.

Hun­dar­nas histo­rie­pjäs 14.11 Mau­ri Kun­nas barn­bok om Fin­lands och Sve­ri­ges ge­men­sam­ma historia, Hun­dar­nas histo­rie­bok – Fin­land, en del av Sve­ri­ge, blir en fa­mil­je­pjäs på Åbo Svens­ka Te­a­ters sto­ra scen. An­ne Ni­mell re­gis­se­rar.

Wa­sa Te­a­ter

Det osyn­li­ga bar­net 5.9 To­ve Jans­sons no­vell om en­sam­ma Nin­ni blir dock­te­a­ter för da­gi­soch för­sko­le­pu­blik i re­gi av Ag­ne­ta Lindroos.

Ayn 12.9 Fö­re­ta­get Fountain­he­ad ska ut­vin­na rå­va­ror i rym­den, och av slum­pen blir den ny­an­ställ­de Pontus Tor­valds in­vol­ve­rad. En kon­tors­ko­me­di av Andre­as Wes­ter­berg som även re­gis­se­rar.

Bla­dis poj­kan 2.10 Erik Kivi­ni­e­mi ut­fors­kar fri­het, an­svar och mans­rol­ler i sin be­rät­tar­fö­re­ställ­ning om ”Bla­dis poj­kan”, ett gäng kri­mi­nel­la brö­der i sko­gen.

Hund­liv 14.11 Ca­ro­la Sarén gör Sara Ka­de­fors mo­no­log som be­skrivs som ”en li­ten fö­re­ställ­ning om en­sam­het i två­sam­het”. Wa­sa Te­a­ters nya chef Ann-Lu­i­se Ber­tell re­gis­se­rar.

Te­a­ter Uni­ver­sum

Tä­ti­rat­sas­ta­jat (Tan­tryt­tar­na) 19.9 San­na Hi­e­ta­las Saa­lista­jat, som no­mi­ne­ra­des för dra­ma­tik­pri­set Lea, får en fri­ståen­de fort­sätt­ning. Au­rin­ko­te­at­te­ris finsk­språ­ki­ga fö­re­ställ­ning be­skrivs som en na­tur­do­ku­men­tär med ton­år­se­to­lo­gen Pa­me­la Kå­la som pro­gram­le­da­re. I rol

ler­na ses Wil­helm Gro­ten­felt, Pa­ul Hol­län­der, Niklas Hägg­blom, Mil­la Kang­as och No­ra Rai­ka­mo.

Ju­li­us Cae­sar 13.11 Carl Alm re­gis­se­rar Si­ri­us­te­a­terns och Klock­ri­ke­te­a­terns sam­ar­be­te, en kar­ne­va­lis­tisk tolk­ning av Sha­kespe­a­res pjäs Ju­li­us Cae­sar. ”An­ti­kens ur­sprung­li­ga mans­plai­ners” ses i fö­re­ställ­ning­en som un­der­sö­ker krig och pat­ri­ar­ka­la struk­tu­rer. Ett in­ter­na­tio­nellt Sha­kespe­a­re­sym­po­si­um ar­ran­ge­ras också 14.9 där Ele­na Musto­nens verk Her In­fi­ni­te Va­ri­e­ty – Wo­men of Sha­kespe­a­re in Word and Mu­sic vi­sas.

Te­a­ter Tai­mi­ne

Klas­sens drott­ning 16.9 Den tur­ne­ran­de barn- och ung­doms­tea­tern Tai­mi­ne spe­lar i höst Klas­sens drott­ning, Mo­ni­ca Vik­ström-Jo­ke­las ny­skriv­na skol­pjäs. Fö­re­ställ­ning­en är en upp­föl­ja­re till Sko­lans kung. Os­kar Si­lén och Ou­ti Paa­si­vir­ta står på sce­nen och CG Went­zel re­gis­se­rar.

Ma­lin Ki­ve­lä, Åsa Ny­bo & co

Te­ce­re­mo­ni 8.9 Vil­la Lill-Kall­vik i Nord­sjö för­vand­las till ett te­hus med re­na lin­jer

och lång­samt tem­po. Den ord­lö­sa

fö­re­ställ­ning­en in­leds vid sol­ned­gång och ut­fors­kar den an­ri­ka ja

pans­ka te­ri­tu­a­len. De med­ver­kan

de är Ri­i­na Huh­ta­nen, Ma­lin Ki­ve­lä, Åsa Ny­bo, Hanna Rai­ta-aho, He­le­na Sand­man, Shi­na Sirén och Jens von Weis­sen­berg.

Be­skriv­ning­ar­na av fö­re­ställ­ning­ar­na byg­ger på in­for­ma­tion på teat­rar­nas webb­plat­ser och i press­ut­skick.

Foto: niLs kRo­geLL/PRess­biLd

Si­ri­us­te­a­terns och Klock­ri­ke­te­a­terns Ju­li­us Cae­sar tar ett kar­ne­va­lis­tiskt grepp om Sha­kespe­a­res klas­si­ker.

Foto: FRank a. ungeR/PRess­biLd

Erik Kivi­ni­e­mi tur­ne­rar i höst med sin pjäs Bla­dis poj­kan.

Foto: Pet­te Ris­sa­nen

Inge­mar Rauko­la i Åbo Svens­ka Te­a­ters barn­fö­re­ställ­ning När far­far blev ett spö­ke.

Foto: eR­nest PRo­ta­si­ewicz/PRess­biLd

Te­a­ter Vi­i­rus sät­ter i höst upp Jo­a­kim Pi­ri­nens Fa­mil­jen Bra.

Foto: VaLt­teRi kan­ta­nen/PRess­biLd

Jo­se­fin Si­lén gör ti­tel­rol­len i Svens­ka Te­a­terns Ma­ry Poppins.

Foto: Li­nus Lind­hoLm

Emma Kling­en­berg ses i Lil­la Te­a­terns On­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.