Tra­fik­ljus­mo­del­len

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd

●Grö­na län­der: Ris­ken att smit­tas av co­vid-19 i des­sa län­der är li­ka li­ten el­ler mind­re än i Fin­land. De grö­na län­der­na de­fi­nie­ras i lin­je med re­ge­ring­ens be­slut om in­re­sor. Re­ge­ring­ens lin­je är att re­se­be­gräns­ning­ar­na för ett land kan upp­hö­ra om lan­det un­der en två­vec­kors­pe­ri­od har haft högst 8–10 fall per 100 000 in­vå­na­re.

●Oran­gea län­der: Ris­ken att smit­tas är hög­re än i Fin­land. Län­der­na har 10–25 fall per 100 000 in­vå­na­re un­der de se­nas­te 14 dyg­nen.

●Rö­da län­der: Ris­ken att smit­tas är be­tyd­ligt hög­re än i Fin­land. Län­der­na har över 25 fall per 100 000 in­vå­na­re un­der de se­nas­te 14 dyg­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.