SLC ry­ter till om mar­kä­gar­nas rät­tig­he­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPt

Ny­lands svens­ka pro­du­cent­för­bund, SLC Ny­land, an­ser att mar­kä­gar­nas

rät­tig­he­ter har satts på un­dan­tag i den land­skaps­plan som Ny­lands land­skaps­full­mäk­ti­ge god­känt.

En­ligt SLC Ny­land in­går ett stort an­tal nya om­rå­den med be­teck­ning­en skydds­om­rå­de i den nya landskapsp­lanen, trots att des­sa om­rå­den in­te har fast­ställts som skydds­om­rå­den en­ligt la­gens fö­re­skrif­ter.

”Land­skaps­för­bun­dets be­slut in­ne­bär att mar­kä­gar­nas rät­tig­he­ter är sat­ta på un­dan­tag. Grund­la­gen för­ut­sät­ter att egen­dom en­dast kan tas till ge­men­sam an­vänd­ning ge­nom lag och mot full er­sätt­ning”, sä­ger SLC Ny­lands ord­fö­ran­de Tho­mas An­tas i ett press­med­de­lan­de.

An­tas un­der­stry­ker att be­teck­ning­en skydds­om­rå­de in­ne­bär att om­rå­det är skyd­dat, trots att ing­et för­fa­ran­de om att skyd­da om­rå­det har ini­ti­e­rats, in­letts el­ler slut­förts: ”Skydds­om­rå­den ska grun­das via na­tur­vårds­la­gen och på be­slut av mil­jö­skydds­myn­dig­he­ter, in­te ge­nom landskapsp­lanen och land­skaps­för­bun­dets be­slut”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.