Sann­fin­län­dar­na om job­ben: ”Det pyss­las med de­tal­jer”

Sann­fin­län­dar­na stäl­ler sig avogt till att slo­pa den så kal­la­de pen­sionsslus­sen, och kri­ti­se­rar re­ge­ring­en för att de­bat­ten om job­ben kret­sar kring de­tal­jer. Riks­dags­grup­pen vill fäl­la EU:s fö­re­slag­na åter­hämt­nings­fond.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Sann­fin­län­dar­na ut­tryck­te be­svi­kel­se över de­bat­ten om sys­sel­sätt­ning­en då par­ti­ets riks­dags­grupp sam­la­des i Åbo på ons­da­gen.

– Nu pyss­las det med de­tal­jer. Den sto­ra bil­den är att fö­re­ta­gen in­te an­stäl­ler om de in­te har bätt­re ut­sik­ter, att folk in­te tar emot jobb om de kla­rar sig säm­re än på bi­drag, och att folk in­te flyt­tar ef­ter jobb om de in­te har råd med bo­en­de, sä­ger Sann­fin­län­dar­nas ord­fö­ran­de Jus­si Hal­la-aho, som också kri­ti­se­rar bräns­leskat­ten.

Om de äm­nen som tas upp i Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets pap­per sä­ger han att par­ti­et för­hål­ler sig ifrå­ga­sät­tan­de till att slo­pa pen­sionsslus­sen. Den in­ne­bär att man kan få för­längd in­komstre­la­te­rad dag­pen­ning nä­ra pen­sions­ål­dern. En­ligt Hal­la-aho är det ett stör­re pro­blem att män­ni­skor in­te or­kar än­da fram till pen­sions­ål­dern, och att det är svå­ra­re att hit­ta jobb när man är äld­re. Dä­re­mot sä­ger han att Sann­fin­län­dar­na för­hål­ler sig öp­pet till att änd­ra i den in­komstre­la­te­ra­de dag­pen­ning­en.

– Vi ser först vad det kom­mer för för­slag, om det kom­mer, och vad det be­räk­nas ha för ef­fekt.

Ifrå­ga­sät­ter EU-pa­ke­tets grund­lagsen­lig­het

Un­der som­ma­ren kräv­de Sann­fin­län­dar­na att riks­da­gen skul­le sam­las för att debattera EU:s åter­hämt­nings­fond på 750 mil­jar­der, men be­hand­ling­en blir till höst­ses­sio­nen.

Grup­pord­fö­ran­de Vil­le Ta­vio sä­ger att Sann­fin­län­dar­na alltjämt miss­tän­ker att fon­den är nå­got som in­te kan klub­bas ige­nom i nor­mal lag­stift­nings­ord­ning, det vill sä­ga ut­an grund­lagskrock, men tilläg­ger att det är grund­lags­ut­skot­tet som av­gör.

– Det är vik­tigt att gå ige­nom pro­ces­sen bakom stöd­pa­ke­tet då frå­gan be­hand­las i riks­da­gen, och att grund­lags­ut­skot­tet ser på det. Vår grupp är in­te en dom­stol i det av­se­en­det, sä­ger Ta­vio.

Han är be­redd att för­sö­ka fäl­la åter­hämt­nings­fon­den men är med­ve­ten om att det krä­ver fle­ra par­ti­er.

– Blic­kar­na går mot Cen­terns och Sam­lings­par­ti­ets le­da­mö­ter.

Också KD höll som­mar­mö­te på ons­da­gen och ut­tryck­te oro för att re­ge­ring­en för­sva­rar åter­hämt­nings­fon­den. ”KD:s riks­dags­grupp be­fa­rar, att då man en gång tänjt grän­ser för EU:s grund­för­drag på ett sätt som bör ifrå­ga­sät­tas, rentav med tolk­ning­ar som går emot grund­för­dra­get, så är det klart att det kan ske på nytt vid näs­ta kris”, skri­ver grup­pen i ett ut­lå­tan­de.

Även pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö ut­tryck­te sin oro över grum­la­de EU­prin­ci­per på am­bas­sa­dörs­da­gar­na.

SYLVIA BJON

sylvia.bjon@ksf­me­dia.fi

FOTO: RONI REKOMAA/LEH­TIKU­VA

Sann­fin­län­dar­nas grup­pord­fö­ran­de Vil­le Ta­vio och par­ti­le­da­re Jus­si Hal­laa­ho på riks­dags­grup­pens som­mar­mö­te i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.