Nya mi­li­täröv­ning­ar i Me­del­ha­vet

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Gre­kland, Frank­ri­ke, Ita­li­en och Cy­pern kom­mer att hål­la en ge­men­sam mi­li­täröv­ning i öst­ra Me­del­ha­vet, som de se­nas­te må­na­der­na har va­rit skå­de­plats för ökan­de spän­ning­ar mel­lan Gre­kland och Tur­ki­et. Sam­ti­digt upp­ger sig Tur­ki­et ha ut­fört öv­ning­ar till­sam­mans med USA.

Två tur­kis­ka fre­gat­ter har ut­fört öv­ning­ar till­sam­mans med en ame­ri­kansk ja­ga­re, upp­ger det tur­kis­ka för­svars­de­par­te­men­tet via Twit­ter. Öv­ning­en ska ha skett i öst­ra Me­del­ha­vet.

Det tur­kis­ka be­ske­det kom­mer ef­ter det att Gre­kland med­de­lat sin plan på öv­ning­ar sö­der om Kre­ta, öv­ning­ar som en­ligt för­svars­de­par­te­men­tet i Aten ska på­gå i tre da­gar.

En­ligt gre­kisk tv in­led­des öv­ning­en på ons­da­gen, nå­got som dock in­te har be­kräf­tats av lan­dets för­svar.

Strids­flyg och ör­logs­far­tyg

Na­to­lan­det Tur­ki­et har med si­na prov­borr­ning­ar ef­ter ol­ja och gas ham­nat på kol­li­sions­kurs med Gre­kland, som bå­de är en al­li­ans­part­ner och en hi­sto­risk är­ke­fi­en­de.

EU-kom­mis­sio­nen har slu­tit upp bakom Aten, då de tur­kis­ka ak­ti­vi­te­ter­na

skett in­om Gre­klands ex­klu­si­va eko­no­mis­ka zon. Bland an­nat har Frank­ri­ke skic­kat strids­flyg och ör­logs­far­tyg till re­gi­o­nen.

Frank­ri­kes för­svars­mi­nis­ter Flo­rence Par­ly sa­de på ons­da­gen att Me­del­ha­vet ”in­te ska va­ra en lek­plats för vis­sas am­bi­tio­ner” och att re­gi­o­nen är en ”de­lad re­surs”.

Kri­tiskt lä­ge

Tur­ki­et, å sin si­da, an­ser sig ha rätt att bor­ra i om­rå­det.

– Vi kom­mer in­te att kom­pro­mis­sa med det som till­hör oss, sä­ger pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan vid en ce­re­mo­ni för att fi­ra det mus­lims­ka Sel­dju­kis­ka im­pe­ri­ets se­ger över By­san­tins­ka ri­ket i Man­zi­kert (i dag Ma­laz­girt i öst­ra Tur­ki­et) år 1071.

He­i­ko Maas, utri­kesmi­nis­ter i EU:s ord­fö­ran­de­land Tyskland, ma­nar till be­sin­ning för att in­te ut­lö­sa ”en ka­ta­strof”.

– Lä­get är väl­digt kri­tiskt. Ing­en vill lö­sa det­ta mi­li­tärt, kon­sta­te­ra­de han ef­ter ett mö­te med sin tur­kis­ke kol­le­ga Mev­lüt Cavu­soglu i An­ka­ra i tis­dags.

TT-AFP-REU­TERS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.