Topp­mö­tet skjuts upp

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

Världs­e­ko­no­miskt fo­rum (WEF) i Da­vos skjuts upp, med­de­lar or­ga­ni­sa­tio­nen.

Topp­mö­tet skul­le ha ägt rum 25-31 ja­nu­a­ri 2021, men det be­döms nu att det in­te går att ar­ran­ge­ra mö­tet på ett sä­kert sätt.

”Det var ett svårt be­slut att fat­ta, ef­tersom det finns ett stort be­hov av att värl­dens le­da­re enas och tar fram en ge­men­sam väg till åter­hämt­ning ef­ter co­vid-19. Men rå­det från ex­per­ter är att vi in­te kan gö­ra det på ett sä­kert sätt i ja­nu­a­ri”, skri­ver WEF i ett press­med­de­lan­de.

Pla­nen är i stäl­let att mö­tet ska an­ord­nas un­der för­som­ma­ren 2021. Nå­gon mer in­for­ma­tion om da­tum och plats finns dock in­te att med­de­la än.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.