SDP-be­slut kan bli ödes­di­gert för Ös­ter­bot­ten

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Det att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na på sin par­ti­kon­gress i mån­dags med siff­ror­na 228 mot 188 rös­ta­de för att för­bju­da pälsnä­ring­en kom­mer att för­pas­sa he­la bran­schen i en ny era av osä­ker­het. SDP är in­te ba­ra stats­mi­nis­ter­par­ti, vi ta­lar också om lan­dets störs­ta par­ti med en po­si­tiv till­växt­kur­va i väl­jarun­der­stöd.

I och med att pälsnä­ring­en är en frå­ga som de­lar re­ge­rings­par­ti­er­na kom­mer knap­past nå­got dra­ma­tiskt att hän­da un­der in­ne­va­ran­de re­ge­rings­pe­ri­od. Men frå­gan om ett nä­rings­för­bud dy­ker ga­ran­te­rat upp un­der re­ge­rings­för­hand­ling­ar­na ef­ter näs­ta riks­dags­val, spe­ci­ellt som även De grö­na och Väns­ter­för­bun­det är emot pälsnä­ring­en.

Det stäl­ler i sin tur SFP i en myc­ket be­svär­lig sits. Frå­gan är om SFP ens kan gå med i en re­ge­ring som tar sik­te på att av­veck­la en av de vik­ti­ga­re ex­port­nä­ring­ar­na i Ös­ter­bot­ten.

Un­der 2010-ta­let har nä­ring­en dra­git in mel­lan 300 och 810 mil­jo­ner eu­ro i ex­portin­täk­ter per år. Vi ta­lar allt­så om en ge­nom­snitt­lig in­komst om 500 mil­jo­ner eu­ro per år. (...) Vil­ken al­ter­na­tiv nä­ring i Ös­ter­bot­ten ska pro­du­ce­ra al­la des­sa ex­port­mil­jo­ner se­dan då det fin­länds­ka pälsnä­rings­för­bu­det är verk­ställt?

Den nä­ring­en finns in­te. Och den kom­mer hel­ler in­te att ex­i­ste­ra i fram­ti­den. (...) FSD:s re­pre­sen­tan­ter för­måd­de in­te stop­pa kon­gress­be­slu­tet om pälsnä­ring­en och tving­as nu fo­ga sig i det. Det kom­mer i sin tur att yt­ter­li­ga­re för­sva­ga den fin­lands­svens­ka, so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka rö­rel­sen i Svens­ka Ös­ter­bot­ten.

Någ­ra ti­o­tal rös­ters skill­nad i en om­röst­ning på en par­ti­kon­gress kan med and­ra ord på lång sikt få enor­ma kon­se­kven­ser för tu­sen­tals män­ni­skors ut­komst, för ett helt lands to­ta­la ex­portin­täk­ter och en po­li­tisk rö­rel­ses fram­tid.

Ös­ter­bot­tens Tid­ning

Ken­neth Mynt­ti om att SDP som stats­bä­ran­de par­ti bor­de in­rik­ta sig på att ska­pa nya jobb, in­te spo­li­e­ra verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar­na för nu­va­ran­de ex­port­nä­ring­ar som re­dan har fullt upp med att kla­ra lön­sam­he­ten.

Li­vet och häl­san är bil­li­ga. Il­ta-Sa­no­mat om att pri­set på op­po­si­tions­le­dar­nas liv och häl­sa i Ryss­land tycks bli allt bil­li­ga­re med tan­ke på att vårt öst­ra grann­land tycks ha fått smak för gift­mord.

LINNEA DE LA CHAPELLE/SPT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.