Grönt ljus för Sve­ri­ge­kam­pen

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Myn­dig­he­ter­na gav med spe­ci­al­till­stånd och un­dan­tags­vill­kor grönt ljus för Sve­ri­ge­kam­pen och någ­ra tim­mar se­na­re med­de­la­de Fri­id­rotts­för­bun­det att klas­si­kern blir av i Tam­mer­fors 5–6 sep­tem­ber.

– På sam­ma sätt som när det gäl­ler fot­bolls­spe­lar­na kom­mer man be­hand­la fri­id­rot­tar­na som un­dan­tag”, sä­ger Pi­pa Tur­va­nen, på ar­bet­soch nä­rings­mi­ni­s­te­ri­et till Yle.

In i det sista var det osä­kert om re­ge­ring­en skul­le be­vil­ja till­stånd för täv­ling­en med tan­ke på de re­strik­tio­ner som Fin­land har mot svens­kar som re­ser in i lan­det.

Men myn­dig­he­ter­na bi­föll för­bun­dets öns­kan om spe­ci­a­lar­range­mang vid in- och ut­re­sa samt då det gäl­ler ka­ran­tän.

De fins­ka myn­dig­he­ter­na för­ut­sät­ter att de svens­ka id­rot­tar­na re­ser till Tam­mer­fors med char­ter­flyg och att id­rot­tar­na re­ser till lands­kam­pen sam­ma dag de skall täv­la.

Fly­gen går di­rekt till Pirk­ka­la och där­i­från trans­por­te­ras id­rot­tar­na di­rekt till Ra­ti­na och se­dan till­ba­ka till flyg­plat­sen.

I vän­tan på si­na re­spek­ti­ve gre­nar kom­mer de svens­ka id­rot­tar­na att till­bringa ti­den i ut­rym­men som är sär­skilt av­sed­da för dem.

Publik tillåts men med re­strik­tio­ner. Sä­ker­hets­av­stån­den mel­lan åskå­dar­na be­to­nas och det­ta märks i an­ta­let bil­jet­ter som kom­mer till för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.