Jo­ke­rits sup­port­rar mot­sät­ter sig att la­get spe­lar i Minsk

Jo­ke­rits sup­por­ter­grup­pe­ring Ete­läpääty ut­tryc­ker sitt stöd för Dy­na­mo Minsks sup­port­rar som med­de­lat att de boj­kot­tar sitt lags mat­cher.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAX­éN

Jo­ke­rits sup­port­rar gör det som hoc­key­la­get och dess re­pre­sen­tan­ter väg­rat gö­ra: man tar ställ­ning mot att la­get ska spe­la KHL-mat­chen mot Dy­na­mo Minsk i den be­la­ru­sis­ka hu­vud­sta­den näs­ta vec­ka.

Jo­ke­rits sup­por­ter­grup­pe­ring Ete­läpääty med­de­la­de på ons­da­gen att man mot­sät­ter sig att Jo­ke­rit spe­lar i Minsk i Be­la­rus näs­ta vec­ka. Jo­ke­rit ska in­le­da sä­song­en 2020–2021 i Minsk med match mot Dy­na­mo Minsk den 3 sep­tem­ber.

Ete­läpääty skri­ver att man stö­der la­get om Jo­ke­rit be­stäm­mer sig för att in­te re­sa till Minsk och ger wal­ko­ver åt mot­stån­da­ren.

”Dy­na­mo Minsks sup­por­ter­grupp Di­na­mo Minsk Fan Club har med­de­lat att de boj­kot­tar la­gets mat­cher. Dy­na­mos sup­port­rar krä­ver att klub­ben för­dö­mer vål­det, att de krä­ver att de olag­ligt fängs­la­de med­bor­gar­na släpps och att man kon­sta­te­rar att pre­si­dent­va­let in­te ge­nom­för­des är­ligt och att ny­val ut­ly­ses. Ete­läpääty vill ut­tryc­ka sitt stöd för mot­stån­darfan­sens krav”, skri­ver Ete­läpääty i ett ställ­nings­ta­gan­de.

Si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus hu­vud­stad har va­rit allt an­nat än sta­bil se­dan pre­si­dent­va­let den 9 au­gusti då Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko fick 80 pro­cent av rös­ter­na och om­val­des i ett val som an­ses va­ra rig­gat.

Se­dan va­let har med­bor­gar­na i Be­la­rus de­mon­stre­rat mot re­gi­men och krävt ny­val. Tu­sen­tals de­mon­stran­ter har gri­pits och tor­te­rats me­dan op­po­si­tio­nens kan­di­da­ter sit­ter fängs­la­de el­ler är i lands­flykt.

KHL och Dy­na­mo Minsk har sagt att mat­chen mot Jo­ke­rit kom­mer att ge­nom­fö­ras en­ligt pla­nen. Det har mötts av star­ka re­ak­tio­ner. Jo­ke­rit med­de­la­de ti­di­ga­re i vec­kan att man för­sökt flyt­ta mat­chen men att hem­ma­la­get väg­rat.

Is­hoc­keyn är en vik­tig del av Lu­ka­sjen­kos po­li­tik pre­cis på sam­ma sätt som KHL är en vik­tig spel­bric­ka i Vla­di­mir Pu­tins och Krem­ls po­li­tik.

”Un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter bor­de Dy­na­mo Minsk åt­minsto­ne kun­na flyt­ta mat­chen till en an­nan tid­punkt. Det är in­te ovan­ligt att flyt­ta mat­cher i KHL el­ler and­ra se­ri­er. De rå­dan­de om­stän­dig­he­ter­na i lan­det ger klub­ben al­la för­ut­sätt­ning­ar att flyt­ta mat­chen”, skri­ver Ete­läpääty.

Var­ken Jo­ke­rits led­ning el­ler spe­la­re har ta­git ställ­ning mot dik­ta­torn Lu­ka­sjen­ko el­ler de brott mot mänsk­li­ga rät­tig­he­ter som re­gi­men i Be­la­rus gjort sig skyl­dig till.

FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEH­TIKU­VA

Jo­ke­rits sup­port­rar ut­tryc­ker sitt stöd för Dy­na­mo Minsks sup­port­rar som väl­jer att boj­kot­ta sitt lags mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.