Jag tror, jag tror på hös­ten

Hufvudstadsbladet - - Kultur - ISA­BEL­LA ROTHBERG te­a­ter­re­dak­tör

Hur långt fram i ka­len­dern vå­gar jag blädd­ra? Hur långt fram vå­gar jag skri­va in pre­miä­rer, an­li­ta barn­vak­ter och en­ga­ge­ra fri­lan­skri­ti­ker?

Vå­rens lock­down var för­ödan­de för te­a­ter­fäl­tet och jag hop­pas in­ner­ligt på en nor­mal, el­ler ens halv­nor­mal höst­sä­song. Jag kan de­fi­ni­tivt to­le­re­ra luk­ten av hand­sprit och min egen an­de­dräkt in­stängd bakom ett höl­je av plast­fib­rer i ett par tim­mar!

Ser man på teat­rar­nas egen pla­ne­ring slås man av att det än­då känns näs­tan som van­ligt. Vis­sa för­sik­tig­hets­åt­gär­der syns för­stås. Svens­ka Te­a­tern bör­jar sä­song­en först i ok­to­ber, me­dan de teat­rar som slår upp dör­rar­na re­dan i sep­tem­ber be­grän­sar publik­mäng­den i sa­len re­jält. Wa­sa Te­a­ter har också ställt in sin sto­ra Sha­kespe­a­re­sats­ning, Ul­ri­ka Bengts Ham­let, och upp­ger att or­sa­ker­na är eko­no­mis­ka och pro­duk­tions­tek­nis­ka.

På den fins­ka si­dan bru­kar Q-te­a­tern i re­gel ser­ve­ra den sto­ra te­a­ter­snacki­sen, men i höst har man ing­en pre­miär. I stäl­let fort­sät­ter man spe­la Mil­ja Sarko­las Mitt ka­pi­tal vars spel­pe­ri­od klipp­tes av på grund av co­ro­na­pan­de­min. Gläd­jan­de är dä­re­mot ett nytt verk av en av mi­na ab­so­lu­ta fa­vo­ritre­gis­sö­rer, Lau­ri Mai­ja­la, på Helsing­fors stads­tea­ter. Pu­na­or­vot blir Mai­ja­las sista re­gi på Stads­tea­tern i egen­skap av hus­re­gis­sör. I vår åter­vän­der han till Kom­te­a­tern som konst­när­lig le­da­re. An­ne­li Kan­tos och Lau­ri Mai­ja­las pjäs hand­lar om in­bör­des­kri­gets följ­der, hur den rö­da si­dans barn be­hand­la­des ef­ter kri­get. Jag ser också fram emot Ru­u­su och Sei­di Haar­las nya verk Uu­si lapsu­us (Ny barn­dom) på Kom­te­a­tern i höst. Syst­rar­nas om­ska­kan­de upp­växt­skild­ring Trau­maru­u­mis (2015), som ge­stal­ta­de kon­se­kven­ser­na av ett miss­lyc­kat för­äld­ra­skap, är fort­fa­ran­de en av mi­na störs­ta te­a­terupp­le­vel­ser.

Här in­till har jag sam­man­ställt en lis­ta över de pro­fes­sio­nel­la fin­lands­svens­ka te­a­ter­hu­sens och -grup­per­nas pre­miä­rer ut­i­från teat­rar­nas eg­na webb­plat­ser och press­ut­skick. Men jag vill också pas­sa på att lyf­ta fram någ­ra guld­korn som får en te­a­ter­re­dak­törs hjär­ta att klap­pa li­te ex­tra av för­vän­tan.

• Det skul­le bli en re­jäl Sha­kespe­a­re­höst men då Wa­sa Te­a­ter ställt in sin

Ham­let är de fria grup­per­na Si­ri­us­te­a­tern och Klock­ri­ke­te­a­tern en­sam­ma med sitt sam­ar­be­te, Ju­li­us Cae­sar, en av Sha­kespe­a­res ro­mar­pjä­ser. Pro­jek­tet är spän­nan­de bland an­nat för att pjä­sen så säl­lan satts upp i Fin­land, men också kitt­lan­de för al­la po­li­tis­ka tolk­ning­ar som kon­spi­ra­tio­nen mot Cae­sar kan tän­kas bju­da in till!

• Blaue Fraus två fö­re­ställ­ning­ar Jag är din flick­vän nu (2008) och Mi­na mör­ka ögon (2012) som ut­gick från Ni­na Hem­mings­sons fe­mi­nis­tis­ka se­ri­e­al­bum var troll­bin­dan­de! Hål­ög­da, la­ko­nis­ka fi­gu­rer, hår­da one­li­ners och ett ut­märkt hant­verk från skå­de­spe­lar­na Son­ja Ahl­fors och Jo­an­na Wingren. Lil­la Te­a­tern står värd för den tred­je de­len som likt de fö­re­gå­en­de de­lar­na re­gis­se­ras av An­ders Lars­son. I Li­vet ditt as mö­ter Ni­na Hem­mings­sons värld Gun­nar Lund­kvists se­ri­e­al­bum om Klas Katt.

• Vi­i­rus spjäl­kar i höst upp sin sto­ra sa­long, och bju­der på två pre­miä

rer. Den eg­na pro­duk­tio­nen Fa­mil­jen Bra ut­lo­va­des i vå­ras va­ra co­ro­naan­pas­sad vil­ket lå­ter loc­kan­de, men in­tres­sant är också att se åt vil­ket håll te­a­terns konst­när­li­ga le­da­re Jus­si Sor­ja­nen går ef­ter fjol­å­rets bling­blingspäc­ka­de Rou­let­ten­bourg som un­der­sök­te vår emo­tio­nel­la re­la­tion

till peng­ar. Den and­ra pre­miä­ren är Svält där de fria grup­per­na Chek­hov Machi­ne och Te­a­ter Me­sto­la tar sig an Knut Hamsuns be­röm­da ro­man.

• Det su­sar i sä­ven på Unga Te­a­tern blir Pa­ul Olins sista re­gi i egen­skap av konst­när­lig le­da­re. I vår tar Me­ri An­na Hulk­ko­nen över rod­ret. Ef­ter det char­migt brun­mur­ri­ga ret­ro­spek­tak­let Alice i Un­der­lan­det från i fjol blir det spän­nan­de att se vad Olin hit­tar på med Gräv­ling­en, Mull­va­den, Pad­dan och de öv­ri­ga va­rel­ser­na i Ken­neth Gra­ha­mes barn­bok. Pre­cis som med Alice är det Jan­ne Siltavu­o­ri som står för sce­no­gra­fi och ko­sty­mer.

• Re­gis­sö­ren Jo­han­na Freund­li­ch slog ige­nom med sin upp­sätt­ning av

Ang­els in Ame­ri­ca 2011 och har se­dan dess re­gis­se­rat på de fles­ta sto­ra fins­ka sce­ner. En av oss på Amos­sce­nen blir hen­nes re­gi­de­but på Svens­ka Te­a­tern, och det är all­tid kul med nya namn på den svens­ka na­tio­nal­sce­nen.

• Ayn var en av tex­ter­na som skrevs in­om ra­men för Lab­bets Re­ko­pro­jekt vars av­sikt var att spor­ra fin­lands­svenskt pjässkri­van­de. Jag såg pjä­sen i re­gi av ma­nus­för­fat­ta­ren Andre­as Wes­ter­berg själv un­der Rex­it, en fes

ti­val för de nya tex­ter­na som ord­na­des på Vi­i­rus 2019. Det rör sig om en

hög­klas­sig komedi om ar­bets­liv, ny­li­be­ra­lism och kli­mat­för­änd­ring, och det är fint att den nu får mö­ta en stör­re publik på Wa­sa Te­a­ter.

”Jag kan de­fi­ni­tivt to­le­re­ra luk­ten av hand­sprit och min egen an­de­dräkt in­stängd bakom ett höl­je av plast­fib­rer i ett par tim­mar!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.