Li­ten läk­ta­re och sto­ra skär­mar på Helsin­ki Lit

Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len Helsin­ki Lit går av sta­peln i dag och i mor­gon på cent­rum­bib­li­o­te­ket Ode. Kanske sista chan­sen att se för­fat­ta­re upp­trä­da li­ve i höst?

Hufvudstadsbladet - - Sport - PIA INGSTRÖM

Helsing­fors bok­mäs­sa blir di­gi­tal, Åbo bok­mäs­sa har skju­tits fram på obe­stämd tid. Men tors­dag och fre­dag kväll kan man än­nu be­vis­ta ett fy­siskt lit­te­ra­tu­re­ve­ne­mang i Helsing­fors, när Ode blir skå­de­plats för Helsin­ki Lit. Vi ställ­de fem frå­gor till pro­gram­che­fen Philip Teir.

Vad var det som gjor­de att ni vå­ga­de pla­ne­ra för en viss fy­sisk publik­när­va­ro? – Vi pla­ne­ra­de till­sam­mans med Yle så att det skul­le va­ra möj­ligt att gö­ra fes­ti­va­len helt ut­an publik ifall co­ro­nalä­get ha­de bli­vit omöj­ligt. Men vi är gla­da över att det är tillå­tet att ha män­ni­skor på plats. Det hjäl­per för­fat­tar­na, det ska­par en när­va­ro och skär­per sin­ne­na. Det är lät­ta­re att upp­trä­da när det finns en publik­dy­na­mik.

Hur ser co­ro­na­sä­ker­he­ten ut på Ode? – Det känns tryggt att sam­ar­be­ta med Ode ef­tersom de re­dan har ett par må­na­ders er­fa­ren­het av att han­te­ra sä­ker­hets­av­stånd. För­u­tom en li­ten publikläk­ta­re, för cir­ka fem­tio per­so­ner, kom­mer det att fin­nas skär­mar där man kan föl­ja med sänd­ning­en, på al­la tre vå­ning­ar. Då kan man prö­va sig fram li­te, till en plats som känns bra. Den sto­ra Mai­ja-sa­len med bio­duk kom­mer också att vi­sa fes­ti­va­len.

Vad var värs­ta ut­ma­ning­en med Helsin­ki Lit i co­ro­na-an­pas­sad tapp­ning? – Ut­ma­ning­en var att gö­ra en in­ter­na­tio­nell fes­ti­val ut­an någ­ra ut­länds­ka för­fat­ta­re på plats. När grän­ser­na mot Nor­ge öpp­na­des i ju­ni bo­ka­de vi ge­nast Vig­dis Hjorth. Och så gick det som det gick – i mån­dags in­för­des gräns­kon­trol­ler­na igen. Vi kom­mer att ge­nom­fö­ra sam­ta­let med Hjorth via vi­de­o­länk, och när vi kol­la­de tek­ni­ken härom­da­gen ver­ka­de det som att det kan bli rik­tigt bra! Från Est­land kom­mer es­sä­is­ten och bi­o­lo­gen Val­dur Mi­ki­ta, och i öv­rigt kom­mer sam­ta­len att ge­nom­fö­ras med in­hems­ka för­fat­ta­re och över­sät­ta­re.

Du in­ter­vju­ar Hjorth på fre­dag – vad ska ni pra­ta om? – Vig­dis Hjorth är en mäs­ta­re på att skild­ra an­sträng­da fa­mil­je­re­la­tio­ner, gräl om stu­gor, arvs­tvis­ter och sånt. Det är äm­nen som de fles­ta fin­län­da­re kan re­la­te­ra till, spe­ci­ellt ef­ter den här långa som­ma­ren, så jag vill nog frå­ga hen­ne om fa­mil­jestra­te­gi­er, utö­ver själ­va skri­van­det.

Hur ser fi­nan­ser­na för Helsin­ki Lit ut i och med det här? – Det var me­ning­en att vi skul­le ord­na fes­ti­va­len på Bio Rex in­för en stor publik. Nu fal­ler bil­jettin­täk­ter­na bort, men å and­ra si­dan gör vi en li­te mind­re fes­ti­val. Att vi sam­ar­be­tar med Ode hjäl­per också. Så det går gans­ka jämnt ut. Det ha­de in­te va­rit möj­ligt att säl­ja bil­jet­ter i en så här osä­ker tid. Men vi le­ver på oli­ka un­der­stöd och vi har kla­rat oss hit­tills.

Eve­ne­mang­en un­der Helsin­ki Lit 2020 är gra­tis och ström­mas di­rekt på Yle Are­nan där de finns kvar ef­teråt.

FOTO: NI­NA KAR­JA­LAI­NEN

På Ode kan publi­ken spri­da ut sig och hål­la di­stans, sä­ger Helsin­ki Lit­fes­ti­va­lens pro­gram­chef Philip Teir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.