Vi­ner med sy­ra och fruk­tig­het till svamprät­ter

Hufvudstadsbladet - - Mat & Dryck -

■ Jag har re­dan ploc­kat på mig någ­ra nä­var av det ef­ter­läng­ta­de gu­la gul­det då jag rå­kat på det un­der mi­na hund­pro­me­na­der i närsko­gen.

Men många kän­ner sig osäk­ra när det gäl­ler att kom­bi­ne­ra svamprät­ter med vin, ef­tersom det ibland var­nan­de ta­las om uma­mi, som finns myc­ket kon­cen­tre­rad i svamp och som kan fram­bringa trå­kigt me­tal­lis­ka sva­velsma­ker i kom­bi­na­tion med vin.

Jag tyc­ker man kan ta det rik­tigt lugnt, för det­ta gäl­ler främst rå svamp – till­sam­mans med li­te smör, gräd­de, salt och and­ra kryd­dor som smak­bryg­ga kan de fak­tiskt in­gå ett myc­ket lyck­ligt gif­ter­mål. Va­re sig du väl­jer ett vitt el­ler ett rött vin till din svamprätt så ska du le­ta ef­ter någon­ting friskt med la­gom sy­ra och ge­ne­rös fruk­tig­het, och lå­ta de väl­digt tan­nin­ri­ka och kraf­ti­ga vi­ner­na vän­ta på hyl­lan på ett lämp­li­ga­re till­fäl­le.

560407 Bos­man Ada­ma, Syd­af­ri­ka

■ Ett smak­rikt, torrt och ele­gant vitt vin från Syd­af­ri­kas Wes­tern Cape. Bos­man Fa­mily Vi­ney­ards får plus i kan­ten för sin in­no­va­ti­va vin­od­ling, men också för sitt so­cio­e­ko­no­mis­ka en­ga­ge­mang för ar­be­tar­na och de­ras fa­mil­jer. Bos­man lig­ger till ex­em­pel bakom Wes­tern Ca­pes störs­ta landre­form, där ar­be­tar­na själ­va äger 30 pro­cent av od­lingsa­re­a­len. Bos­man Ada­ma, som är en blend av många dru­vor varav Che­nin Blanc och Char­don­nay ut­gör den stör­re de­len, har li­te nö­ti­ga och run­da aro­mer och lyf­ter lätt en klas­sisk kan­ta­rell­mac­ka el­ler en gräd­dig trat­tis­sop­pa till nya höj­der.

Pris: 14,98

007011 Ruf­fi­no Chi­an­ti Or­ga­nic 2019, Ita­li­en

■ En chi­an­ti är ett rätt sä­kert kort till många svamprät­ter. Pro­va den­na klas­si­ker, som fun­nits i Al­kos sor­ti­ment i re­dan tret­tio år och nu­me­ra är eko­lo­giskt cer­ti­fi­e­rad, till en svamp­top­pad piz­za el­ler en svampla­sag­ne. Där kom­mer de lät­ta men fris­ka to­ner­na av körs­bär, ling­on och tran­bär till sin ful­la rätt.

Som en li­ten bonus­ku­ri­o­sa kan jag be­rät­ta att Ruf­fi­no Chi­an­ti un­der för­buds­ti­den i USA lär ska ha va­rit det en­da vi­net man fick kö­pa på apo­te­ket tack va­re dess stresslind­ran­de egen­ska­per.

Pris: 11,98

475537 Ley­da Las Bri­sas Pi­not No­ir 2018, Chi­le

■ Viña Leydas vin­går­dar lig­ger som nam­net an­ty­der i Leyda­da­len i Chi­le, ba­ra ett sten­kast från Stil­la ha­vet. Havsvin­dar­na och dim­man längs kus­ten ger Ley­da ett svalt mikrokli­mat som läm­par sig sär­skilt väl för od­ling av dru­van Pi­not No­ir. Vi­net vi­sar en me­del­fyl­lig och ele­gant ka­rak­tär med dis­kre­ta in­slag av rö­da vin­bär och björn­bär, och av­slu­tas med en fin­stämd ör­tig­het. Kom­bi­ne­ra fest­ligt till stekt ank­bröst med en äpp­lig cal­va­dos­sås, el­ler ser­ve­ra av­kylt till mer var­dag­li­ga lax­me­dal­jong­er med karl­jo­han­stuv­ning.

Pris: 15,99

Till svamprät­ter pas­sar bå­de rö­da och vi­ta vi­ner, det vik­ti­ga är frisk ■ syr­lig­het och myc­ket frukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.