Ma­rin­bi­o­lo­ger tar sig en titt un­der ytan

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - DANN PET­TERS­SON dann.pet­ters­son@ksf­me­dia.fi

Se­dan 2004 har Forst­sty­rel­sen ar­be­tat med att un­der­sö­ka havs­bott­nen i Östersjön. Om ma­rin­bi­o­lo­ger­na in­te kan kom­ma åt om­rå­det från stran­den el­ler med SUP-brä­dor är det dyk­ning som gäl­ler. Ar­be­tet un­der vat­ten­y­tan är in­ten­sivt och på havs­bott­nen sker mi­nu­ti­ös bok­fö­ring.

Av­fär­den sker från Mask­hol­men i Jol­las på syd­öst­ra De­gerö. Vi är fy­ra per­so­ner som kas­tar loss li­te fö­re kloc­kan nio på mor­go­nen. Det ut­lo­va­de rus­ket syns in­te till, i stäl­let är det so­ligt och vin­den blå­ser fy­ra till fem me­ter i se­kun­den.

Vi tar oss ut ge­nom de sma­la sun­den. Strän­der­na är höga och kan­ta­de med vack­ra trä­vil­lor. I sun­det mel­lan Jol­las och Vil­linge mö­ter vi sjö­be­vak­ning­en, al­la häl­sar. Fär­den går ös­terut, snart syns Nord­sjöskra­pan Cir­rus, bo­stads­hu­set på 26 vå­ning­ar. Strax där­på run­dar vi Sto­ra Lek­hol­men och ser näs­ta land­mär­ke, Nord­sjö hamn. Un­ge­fär en sjö­mil sö­der om ham­nen lig­ger Kum­min­häl­let.

Vat­ten­om­rå­det norr om gryn­nan är vårt mål. Po­si­tio­nen kon­trol­le­ras på plot­ter, näs­ta steg är att läg­ga ut ett rep för att mär­ka ut dyk­om­rå­det. Det görs med en 100 me­ter lång lin­je som slu­tar vid Kum­min­häl­lets strand. Ef­ter att dyk­om­rå­det är ut­märkt ank­ras bå­ten. Den kom­mer lig­ga för an­kar tills ma­rin­bi­o­lo­gen Lip­pi Ver­tio har dykt klart.

Ef­tersom hon är en­sam dy­ka­re

har hon ett rep kring mid­jan. Re­pet går upp till bå­ten där Me­ri Lap­pa­lai­nen ger ut me­ra rep vid be­hov. Hon job­bar van­ligt­vis in­te ute på fäl­tet. På grund av coronaviru­set har det in­te va­rit möj­ligt att an­stäl­la folk för som­ma­ren som pla­ne­rat, så hon väns­ter­knäc­ker till havs den här som­ma­ren.

– Det är möj­ligt att sig­na­le­ra ge­nom re­pet. En knyck ut­gör frå­gan: Allt ok? Och en knyck från and­ra si­dan sva­rar: Ok! sä­ger Lap­pa­lai­nen.

Vel­mu-pro­jek­tet

Dyk­ning­en är del av ett stör­re pro­jekt som går un­der nam­net Vel­mu. In­om ra­mar­na för pro­jek­tet kart­läggs den ma­ri­na un­der­vat­tensmil­jön. Pro­jek­tet är in­te en­dast knu­tet till Helsing­fors, ut­an lik­nan­de ut­red­ning­ar sker längs med he­la den fins­ka kus­ten.

För pro­jek­tet har in­for­ma­tion sam­lats in på över 150 000 in­ven­te­rings­punk­ter se­dan star­ten 2004. In­for­ma­tio­nen har sam­man­ställts och finns bland an­nat till­gäng­lig som en del av pro­jek­tets kart­tjänst och i boken Me­ren aar­te­et (Ha­vets ri­ke­do­mar), som pro­du­ce­rats med hjälp av pro­jek­tet.

– För fram­ti­den är det vik­tigt med den här ty­pen av kart­lägg­ning. Bland an­nat för havs­om­rå­des­pla­ne­ring och håll­bart ut­nytt­jan­de av ha­vet, som skul­le va­ra omöj­ligt ut­an till­för­lit­lig in­for­ma­tion om na­tu­ren un­der havs­y­tan. Den in­for­ma­tion som det­ta ar­be­te pro­du­ce­rar gör det möj­ligt att på ett bätt­re sätt be­ak­ta havsmil­jön för ex­em­pel­vis oli­ka skydds­åt­gär­der el­ler då oli­ka mänsk­li­ga ak­ti­vi­te­ter ute till havs pla­ne­ras, sä­ger ma­rin­bi­o­lo­gen Jon Ögård.

Dess­utom ger Vel­mu-pro­jek­tet in­syn i fis­kar­nas lek­om­rå­den, nå­got som är vik­tigt med tan­ke på lan­dets fis­ke­be­stånd.

När Ver­tio är un­der vatt­net dy­ker hon längs den 100 me­ter långa lin­jen. Hon gör med jäm­na mel­lan­rum an­teck­ning­ar om bott­nens be­skaf­fen­het, samt om oli­ka väx­ter och små­djur som le­ver där. De som in­te går att art­be­stäm­ma un­der vatt­net läggs i prov­rör för se­na­re ana­lys. I sam­band med kart­lägg­ning­en av havs­bott­nen mä­ter ma­rin­bi­o­lo­ger­na även vatt­nets sy­re­halt, tem­pe­ra­tur, salt­halt och sikt­djup.

Dy­ka he­la som­ma­ren

Re­sul­ta­ten be­hand­las in­te in­gå­en­de un­der som­ma­ren. Ti­den då det går att dy­ka är vigd till in­sam­ling. Ar­be­tet un­der hös­ten och vin­tern kal­lar Ögård för att knac­ka da­tor. Un­der det mör­ka halv­å­ret sam­man­ställs all den in­fång­a­de in­for­ma­tio­nen.

Ett av de störs­ta pro­ble­men för Östersjön är över­göd­ning­en, nå­got som Ögård sä­ger att till stor del är knu­tet till jord­bru­ket. Ett an­nat pro­blem är sy­re­fat­tigt bot­ten­vat­ten som le­der att me­ra nä­ring från havs­bott­nen fri­görs. Pro­ces­sen le­der till en ond cir­kel där det fri­görs mer och mer nä­ring från havs­bott­nen. Å and­ra si­dan sä­ger Ögård att för­ore­ning­ar­na från stä­der­na mins­kat un­der de se­nas­te åren.

Ver­tio dy­ker med torr­dräkt. Den dju­pas­te punk­ten på den­na dyk­lin­je är 14 me­ter var­i­från hon un­der en tim­me dy­ker längs bott­nen fram till stran­den vid Kum­min­häl­let. Me­dan hon är un­der ytan hän­der det in­te myc­ket i bå­ten.

Stä­dar bort skräp

Den en­da kon­takt med havs­bott­nen är re­pet som Lap­pa­lai­nen hål­ler i. Hon hål­ler även koll på hur länge dy­ka­ren har va­rit un­der ytan. När Ver­tio kom­mer upp till ytan an­vänds re­pet för att dra upp hen­ne i bå­ten.

– Det var 10 gra­der på 14 me­ters djup. Men jag bör­ja­de in­te fry­sa allt­för myc­ket, sä­ger Ver­tio när hon kom­mit upp i bå­ten.

Dyk­ning­en drog ut li­te och Ver­tio var un­der vatt­net i över en tim­me. När hon kom­mer upp i bå­ten är en ma­tris nog­grant fylld. Näs­tan al­la prov­rör är fyll­da med oli­ka ty­per av fau­na som ska ana­ly­se­ras. Dess­utom har hon med sig hal­sen av en vin­flas­ka. Ver­tio be­rät­tar att mäng­den skräp på bott­nen va­ri­e­rar. Hit­tar dy­ka­ren nå­got som in­te hör hem­ma på bott­nen hör städ­ning till upp­dra­get.

– Vi un­der­sö­ker ru­tor med tio me­ters av­stånd där vat­ten­dju­pet in­te skil­jer mer än en me­ter. I slu­tet av lin­jen gjor­de upp­förs­bac­ken att ru­tor­na blev fler och där­för tog dy­ket li­te läng­re, sä­ger Ver­tio.

Ef­ter den ut­för­da dyk­ning­en ut­an­för Nord­sjö hamn är hälf­ten av tri­ons dags­ver­ke av­kla­rat. En lin­je till ska mär­kas ut och dy­kas. Men fö­re det läm­pas bar­las­ten i form av en re­por­ter till­ba­ka på tor­ra land. I sam­ma ve­va enas be­sätt­ning­en om att äta lun­chen med fast mark un­der föt­ter­na.

FOTO: LIP­PI VER­TIO/FORST­STY­REL­SEN

Ty­pis­ka ar­ter som man kan hit­ta på hår­da bott­nar: Hav­stul­pa­nen Ba­la­nus im­pro­vi­sus, Moss­dju­ret Elect­ra crustu­len­ta, Berg­borsting­en Cla­d­op­ho­ra ru­pestris och Röd­hin­nan Hil­den­bran­dia ru­b­ra.

FOTO: DANN PET­TERS­SON

Prov­rö­ren är fyll­da med oli­ka ty­per av fau­na. Pro­ver­na kom­mer att ana­ly­se­ras och sam­man­stäl­las till­sam­mans med ma­tri­sen som syns i bak­grun­den.

FOTO: DANN PET­TERS­SON

Lip­pi Ver­tio gör sig re­do för dagens förs­ta dyk, John Ögård och Me­ri Lap­pa­lai­nen as­si­ste­rar på däck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.