So­ci­o­lo­gen Erik Al­lardt, 95, har dött

Erik Al­lardt gjor­de en lång kar­riär som pro­fes­sor i so­ci­o­lo­gi vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SPT

So­ci­o­lo­gi­pro­fes­sorn Erik Al­lardt har dött vid en ål­der av 95 år. Al­lard­ts dot­ter Bar­bro Al­lardt Ljung­gren be­kräf­tar att han lugnt som­na­de in på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen ef­ter en sjuk­doms­at­tack som bör­ja­de någ­ra da­gar ti­di­ga­re.

– Han lev­de ett långt och rikt liv och hann till och med få barn­barns­barn, sä­ger Al­lardt Ljung­gren.

Al­lardt var en fram­stå­en­de fin­lands­svensk fors­ka­re som fo­ku­se­ra­de på bland an­nat för­änd­ring­ar i sam­hälls­struk­tu­ren, po­li­tisk ra­di­ka­lism, väl­färd och språk­li­ga mi­no­ri­te­ter. En­ligt Bi­o­gra­fiskt lex­i­kon för Fin­land blev Al­lardt en gal­jons­fi­gur för den sam­ti­da so­ci­o­lo­gin. Hans forsk­ning fick även in­ter­na­tio­nellt ge­nom­slag.

Al­lardt utnämndes till pro­fes­sor vid Helsing­fors uni­ver­si­tet år 1958 och på sjut­ti­o­ta­let ver­ka­de han som en av de förs­ta forsk­nings­pro­fes­so­rer­na vid Fin­lands Aka­de­mi. Al­lardt var kans­ler för Åbo Aka­de­mi 1992– 1994.

FOTO: FIN­LANDS AKA­DE­MI/SPT

Erik Al­lardt var en in­ter­na­tio­nellt ■ er­känd sam­hälls­ve­ta­re och han var cen­tral för den mo­der­na so­ci­o­lo­gin i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.