Helsing­fors fick do­na­tion för mo­tions­red­skap

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Hund­ra mo­tions­pa­ket med bol­lar, rac­ke­tar och en tram­po­lin de­las un­der hös­tens lopp ut till dag­hem­men i Helsing­fors. Det här är möj­ligt tack va­re en do­na­tion på 50 000 eu­ro från Ur­lus-stif­tel­sen till Helsing­fors stad för an­skaff­ning av mo­tions­red­skap in­om små­barnspe­da­go­gi­ken.

Att öka den fy­sis­ka ak­ti­vi­te­ten bland stads­bor­na är ett av spets­pro­jek­ten i sta­dens stra­te­gi. He­la 80 pro­cent av barn un­der skol­ål­dern rör på sig för li­te med tan­ke på sitt väl­be­fin­nan­de. Det här är en oro­väc­kan­de upp­täckt, ef­tersom mo­tions­va­nor eta­ble­ras re­dan i 3-års­ål­dern.HBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.