Off pist in i evig­he­ten

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SÖREN VIK­TORS­SON

Sit­ter på fa­vo­rit­fi­ket i Kam­pen och fun­de­rar, som så of­ta nu­me­ra, kring det här med åld­ran­de. Minns en in­ter­vju med fy­si­kern, folk­bil­da­ren, för­fat­ta­ren med me­ra pro­fes­sor eme­ri­ta Bo­dil Jöns­son och hit­tar den på nä­tet.

– Ögo­no­pe­ra­tio­ner, bätt­re hö­r­ap­pa­ra­ter, led­by­ten och ef­fek­ti­va pil­ler är fy­ra fak­to­rer som gjort att en 75-åring i min ge­ne­ra­tion me­di­cinskt är lik­vär­dig med en 65-åring i min mam­mas, sä­ger hon när vi en vin­ter­dag 2012 träf­fas på Lunds Tek­nis­ka hög­sko­la.

Det går svår­li­gen att in­vän­da mot ovanstå­en­de. Var­je ål­derskräm­pa som kan för­hind­ras el­ler åt­minsto­ne lind­ras är lik­ty­digt med mins­kat li­dan­de och stör­re livs­kva­li­tet. Å and­ra si­dan lig­ger det nog en re­jäl dos livsvis­dom i det tjec­kis­ka ord­språ­ket; Pro­ti v ku není léku – mot ål­der finns ing­en me­di­cin.

Det finns, tän­ker jag, även en stark psy­kisk aspekt vad be­träf­far åld­ran­det. Min egen upp­le­vel­se är att vid nå­gon tid­punkt mins­kar in­tres­set för nya re­sor, nya be­kant­ska­per och nya hob­by­er ra­di­kalt.

Jag är i det när­mas­te an­al­fa­bet vad gäl­ler da­to­rer, men tror mig i al­la fall ve­ta vad en hård­disk är. Och att den har ett be­grän­sat min­nesut­rym­me.

Så myc­ket läng­re kom­mer jag in­te i fi­lo­so­fe­ran­det, men får av en hän­del­se upp en krönika av min klass­kam­rat från Jour­na­list­hög­sko­lan i Stock­holm, Åsa Holmström. Hon är chefre­dak­tör på ICA-ku­ri­ren och sam­man­fat­tar ele­gant det jag tänkt, men nog in­te rik­tigt för­mått sät­ta ord på:

”Mås­te vi all­tid ja­ga ung­do­mens käl­la? Nöjt sä­ga att 70 är det nya 50. Själv kän­ner jag sna­ra­re att 60 är det nya 80.

Vi som i dag är 50+ har upp­levt så oänd­ligt myc­ket mer än män­ni­skor gjor­de förr. Vi träf­far tu­sen­tals per­so­ner, mot ba­ra nå­got hund­ra­tal förr. Vi by­ter jobb, part­ner, bo­stä­der och re­ser runt i värl­den. Li­vet går i ra­cer­fart. Får man in­te bli li­tet trött? Mås­te vi åka off pist in i evig­he­ten. Jag blir ut­mat­tad vid blot­ta tan­ken.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.