Svens­ka mil­jö­mi­nis­tern läm­nar po­li­ti­ken

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Ert väl­jar­stöd har in­te lyft? HBL-TT

Isa­bel­la Lö­vin, som också är vice stats­mi­nis­ter och Mil­jö­par­ti­ets ena språk­rör, tar sin mats ur sko­lan ef­ter 12 år i po­li­ti­ken. Or­sa­ken lär var­ken va­ra slit­ning­ar in­om re­ge­ring­en el­ler Mil­jö­par­ti­ets svik­tan­de opi­ni­ons­siff­ror. Par­ti­et bör­jar sö­ka en ef­ter­trä­da­re näs­ta vec­ka men den kvin­nan ska ut­ses först näs­ta år, i god tid fö­re riks­dags­va­let 2022.

Svens­ka Mil­jö­par­ti­ets språk­rör Isa­bel­la Lö­vin väl­jer att läm­na sitt språk­rörsupp­drag, sin mi­nister­post mil­jö- och kli­mat­mi­nis­ter och pos­ten som vice stats­mi­nis­ter. – Jag har va­rit i po­li­ti­ken i tolv år, det har va­rit krä­van­de, sä­ger hon. Hon för­ne­kar att oe­nig­he­ter­na in­om re­ge­ring­en skul­le ha skyn­dat på be­slu­tet.

Isa­bel­la Lö­vin med­de­lar sin av­sikt att läm­na po­li­ti­ken i en in­ter­vju med DN. En­ligt Lö­vin är be­slu­tet det bäs­ta för hen­ne och par­ti­et – men det har in­te va­rit lätt.

– Det har själv­klart va­rit ett svårt be­slut. Men man mås­te tän­ka lång­sik­tigt, vi har ett val om två år och jag skul­le då av­gå un­der näs­ta man­dat­pe­ri­od. Det bäs­ta för par­ti­et är att kun­na väl­ja ett nytt kvinn­ligt språk­rör som med full kraft går in i val­rö­rel­sen 2022. Det finns många bra kvinn­li­ga fö­re­trä­da­re för par­ti­et som kan ta den rol­len, sä­ger Isa­bel­la Lö­vin till TT och tilläg­ger:

– Jag har va­rit i po­li­ti­ken i tolv år, det har va­rit krä­van­de. Man ger allt i den här po­si­tio­nen.

Har be­slu­tet nå­got att gö­ra med den oe­nig­het som finns mel­lan Mil­jö­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i fle­ra frå­gor?

– Nej, det hand­lar in­te om oe­nig­het. Jag skul­le vil­ja fram­hål­la vil­ka frå­gor vi är eni­ga i. Vi har till­sam­mans satt må­let om att Sve­ri­ge ska bli värl­dens förs­ta fos­sil­fria väl­färds­land. Det hand­lar om att vi till­sam­mans har kun­nat läg­ga fram en in­du­stri­po­li­tik, stöd till tunga in­du­stri­er, så att de nu lig­ger i fram­kant i kli­matom­ställ­ning­en.

Det har fun­nits tyd­li­ga spän­ning­ar mel­lan stats­mi­nis­ter­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i bland an­nat frå­gan om mi­gra­tion. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven gjor­de en lov kring sin re­ge­rings­part­ner på för­som­ma­ren när den så kal­la­de mi­gra­tions­kom­mit­téns ar­be­te kra­scha­de. Han för­hand­la­de då di­rekt med op­po­si­tio­nen vil­ket led­de till att Mil­jö­par­ti­et satt ett vec­ko­slut i kris­mö­te. Löfven bac­ka­de när en re­ge­rings­kris var på upp­seg­lan­de. And­ra frå­gor som har skavt som en sten i skon är be­slu­tet om ett ol­je­raf­fi­na­de­ri på den svens­ka väst­kus­ten som ska be­hand­las i re­ge­ring­en och där Mil­jö­par­ti­et högst san­no­likt kom­mer att för­lo­ra.

– Ja, och jag som va­rit 12 år i par­ti­et har sett att opi­ni­ons­siff­ror­na går upp och ner. Jag vet att det kan svänga snabbt i opi­ni­o­nen. Nu är det vik­tigt att vi kom­mer ut och vi­sar de frå­gor som vi brin­ner för, det på­går ett ar­be­te med det in­om par­ti­et.

Trots att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na un­der Löfven fick ett lyft när det gäl­ler opi­ni­ons­siff­ror­na har in­te MP fått sig till­go­do av det lyf­tet. Tvärtom har de hov­rat kring riks­dags­spär­ren på fy­ra pro­cent. I den se­nas­te opi­ni­ons­mät­ning­en fick Mil­jö­par­ti­et 4,4 pro­cent.

Till låns

I en de­battar­ti­kel i Af­ton­bla­det ut­veck­lar Isa­bel­la Lö­vin skä­len till av­gång­en.

”I grun­den hand­lar det om att mak­ten in­te ska är­vas el­ler till­käm­pas med våld, ut­an att den ska va­ra till låns, som ett för­tro­en­de, en be­grän­sad tid”, skri­ver hon.

Hon skri­ver också att hen­nes år i po­li­ti­ken har va­rit om­väl­van­de.

”Ef­ter fy­ra år som språk­rör, un­der en po­li­tiskt myc­ket tur­bu­lent tid med bland an­nat över­gångs­re­ge­ring, ett helt nytt block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te och co­ro­nakris, läng­tar jag ef­ter att väx­la ner tem­pot och ha mer tid för skri­van­de och för min fa­milj”.

Sö­kan­det bör­jar näs­ta vec­ka

Mil­jö­par­ti­ets par­ti­sek­re­te­ra­re Mär­ta Ste­ne­vi vill in­te gå in på när hon fick be­ske­det om att Lö­vin vill läm­na po­li­ti­ken, men sä­ger: – Det var gans­ka över­ras­kan­de. Ste­ne­vi upp­ger att Lö­vins be­slut mog­nat fram un­der en tid.

– Hon har gjort den be­döm­ning­en att an­ting­en tar hon det här be­slu­tet nu el­ler om gans­ka många år och hon har lan­dat i att det är bätt­re gå ut med det här be­ske­det nu, sä­ger Ste­ne­vi.

– Det har vi stor re­spekt för, även om hon kom­mer att va­ra väl­digt sak­nad.

Mil­jö­par­ti­ets riksvals­be­red­ning bör­jar sö­kan­det ef­ter en ef­ter­trä­da­re re­dan nu. På ons­dag el­ler tors­dag går ett in­for­ma­tions­brev ut till par­ti­ets med­lem­mar, se­dan öpp­nar no­mi­ne­rings­pro­ces­sen re­dan 1 sep­tem­ber.

Löfven: Trå­kigt och ovän­tat

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven sä­ger i ett ut­ta­lan­de att han na­tur­ligt­vis re­spek­te­rar Isa­bel­la Lö­vins be­slut, men att det är ”trå­kigt och ovän­tat”:

”Isa­bel­la Lö­vin fort­sät­ter i re­ge­ring­en ett tag till, men hon har re­dan gjort myc­ket för sitt par­ti och för vårt land. Hen­nes ar­be­te har bi­dra­git till att Sve­ri­ge i dag är världs­le­dan­de i kli­matom­ställ­ning­en. Vi fort­sät­ter som sam­ar­bets­part­ners och kol­le­gor ett tag till, men när Isa­bel­la Lö­vin väl läm­nar öns­kar jag hen­ne allt gott”, skri­ver Löfven.

Isa­bel­la Lö­vin ef­ter­träd­de i maj 2016 Åsa Rom­son som språk­rör för Mil­jö­par­ti­et till­sam­mans med Gustav Fri­do­lin. Hon till­träd­de som mil­jö- och kli­mat­mi­nis­ter i ja­nu­a­ri 2019.

FOTO: RI­CHARD NORD­GREN

Isa­bel­la Lö­vin, språk­rör för det svens­ka Mil­jö­par­ti­et och mil­jö- och kli­mat­mi­nis­ter i den svens­ka re­ge­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.