Co­ro­na­hun­dar in­tres­se­rar Are­nan, teat­rar och Ope­ran

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MA­RIA GESTRIN-HAG­NER ma­ria.gestrin-hag­ner@ksf­me­dia.fi

Snart får flyg­plat­sen si­na förs­ta fyr­ben­ta co­ro­na­port­vak­ter. Are­nan, Ope­ran och teat­rar är också in­tres­se­ra­de av co­ro­na­hun­dar. Från So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et häl­sar man sak­ta i bac­kar­na och vill först ut­re­da om hun­dar kan och får an­vän­das för att spå­ra det nya vi­ru­set.

Det var me­ning­en att co­ro­na­hun­dar re­dan den här vec­kan skul­le ha trätt i tjänst på flyg­plat­sen för att hit­ta re­se­nä­rer med co­ro­na bland de tu­sen­tals per­so­ner som an­län­der till lan­det var­je dag.

Men Van­da stad, Tul­len, för­e­ning­en Wi­se No­se och Helsing­fors uni­ver­si­tet vil­le först ve­ta om det fanns någ­ra ju­ri­dis­ka hin­der för att an­vän­da hun­dar vid co­ro­na­test­ning. Det var en svår nöt att

knäc­ka ef­tersom la­gen in­te kän­ner till co­ro­na­hun­dar.

So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et med­de­la­de att det först mås­te ut­re­das grund­ligt om hun­dar till ex­em­pel får snif­fa di­rekt på pas­sa­ge­ra­re som an­län­der till lan­det.

I stäl­let för att lå­ta hun­dar­na di­rekt snu­sa på för­bi­pas­se­ran­de, byggs där­för en test­sta­tion där pas­sa­ge­ra­re ger svett­prov som hun­dar­na se­dan no­sar på och med­de­lar om svet­ten luk­tar co­ro­na el­ler in­te.

Vän­tar på till­stånd

– Vi hop­pas att vi ska få till­stånd att lå­ta hun­dar­na snu­sa di­rekt på män­ni­skor. Det är en för­ut­sätt­ning för att vi se­na­re ska kun­na er­bju­da co­ro­na­hun­dar som kan an­vän­das vid spor­ta­re­nor, kon­ser­ter el­ler mot­sva­ran­de, sä­ger An­na Hi­elm-Björk­man, do­cent vid ve­te­ri­när­me­di­cins­ka fa­kul­te­ten vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

Hi­elm-Björk­man har se­dan co­ro­nae­pi­de­min bröt ut i vå­ras fors­kat i hun­dars för­må­ga att upp­täc­ka per­so­ner med co­ro­na­vi­rus ut­i­från luk­ten.

Re­dan ti­di­ga­re har hun­dar an­vänts för att iden­ti­fi­e­ra vis­sa can­cer­sor­ter med sitt käns­li­ga lukt­sin­ne. Di­a­be­ti­ker an­vän­der sig också av hun­dar som kan slå larm då per­so­nens soc­ker­vär­de sjun­ker för lågt och epi­lep­si­hun­dar var­nar om kom­man­de anfall.

Det är in­te ba­ra Hi­elm-Björk­mans forsk­nings­team som otå­ligt hop­pas på grönt ljus för att an­vän­da bruks­hun­dar för att dof­ta på folk­mas­sor. Också Tul­len och tull­hun­dar­na vän­tar på be­sked från So­ci­a­loch häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et.

Me­di­ci­nal­råd: Vi vill först se kla­ra be­vis

– Vi ser med in­tres­se på möj­lig­he­ten att an­vän­da co­ro­na­hun­dar, men än så länge har vi in­te fått någ­ra kla­ra be­vis på att hun­dar kan sär­skil­ja co­ro­na från and­ra luft­vägs­in­fek­tio­ner. Utö­ver att vi först vill ta del av spe­ci­fi­ka forsk­nings­re­sul­tat, finns det också ju­ri­dis­ka frå­ge­tec­ken, sä­ger me­di­ci­nal­rå­det An­ni Vi­ro­lai­nenJul­ku­nen vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et.

Det är till ex­em­pel oklart om hun­dar som snif­far på kö­an­de män­ni­skor kan be­trak­tas rö­ja sek­re­tess­be­lagd in­for­ma­tion om folks häl­so­till­stånd, an­ser Vi­ro­lai­nen-Jul­ku­nen.

– Frå­gan är in­te alls så lätt som många skul­le öns­ka. Man mås­te be­ak­ta data­skyd­det. Min per­son­li­ga åsikt som lä­ka­re är att man ska hands­kas myc­ket var­samt med in­for­ma­tion om män­ni­skors häl­so­till­stånd, sä­ger Vi­ro­lai­nen-Jul­ku­nen.

Kan krä­va lagänd­ring

Vi­ro­lai­nen-Jul­ku­nen på­pe­kar att la­gen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar in­te in­ne­hål­ler någ­ra som helst pa­ra­gra­fer om hun­dar. Utö­ver even­tu­el­la ju­ste­ring­ar av la­gen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar mås­te myn­dig­he­ter­na också ta ställ­ning till data­skydds­frå­ge­ställ­ning­ar om och när det finns ve­ten­skap­li­ga be­vis för att co­ro­na­hun­dar kan an­vän­das för att upp­täc­ka män­ni­skor som bär på co­vid-19.

Bi­trä­dan­de stads­di­rek­tö­ren: Vi vill för­bätt­ra häl­so­sä­ker­he­ten

Bi­trä­dan­de stads­di­rek­tö­ren i Van­da, Timo Aron­kytö, som an­sva­rar för co­ro­na­test­ning­en på flyg­plat­sen, ogil­lar att det finns kraf­ter på So­ci­a­loch häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et som ver­kar för­ha­la ar­be­tet med att kom­ma i gång med co­ro­na­test­ning­en med hjälp av hun­dar.

– Det är fel om tjäns­te­män för­sö­ker gö­ra det här till en frå­ga om data­skydd när det in­te hand­lar om det. Det stäm­mer att forsk­ning­en om me­to­dens till­för­lit­lig­het än­nu på­går, men verk­sam­he­ten gör det möj­ligt för oss att tes­ta me­to­den och är ett för­sök att för­bätt­ra häl­so­sä­ker­he­ten, sä­ger Aron­kytö.

Be­red­skaps­di­rek­tö­ren: Hun­dar­na har stor po­ten­ti­al

Vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et ver­kar det än­då fin­nas oli­ka upp­fatt­ning­ar om co­ro­na­hun­dar­na och ifall hun­dar­na kan an­vän­das för att snu­sa di­rekt på män­ni­skor.

– Vi ser myc­ket stor po­ten­ti­al i hun­dar­na. Och vi be­hö­ver ab­so­lut ett pi­lot­pro­jekt på flyg­plat­sen i Van­da för att se­na­re kun­na bör­ja an­vän­da hun­dar också på and­ra flyg­plat­ser och färj­ter­mi­na­ler, sä­ger So­ci­a­loch häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets be­red­skaps­di­rek­tör Pek­ka Tu­lo­kas.

Grönt ljus för hun­dar från da­ta­om­buds­man­nen

Vid da­ta­om­buds­man­nens by­rå sä­ger bi­trä­dan­de da­ta­om­buds­man Anu Ta­lus att en hund som snu­sar på per­so­ner i en kö så att and­ra per­so­ner kan se det, in­te går att be­trak­ta som en data­skydds­frå­ga.

Där­med har data­skydds­om­buds­man­nens by­rå inga in­vänd­ning­ar ifall nå­gon in­stans, låt sä­ga en kon­sert­sal el­ler te­a­ter, skul­le an­vän­da hun­dar för att skan­na publi­ken in­nan den släpps in.

An­na Hi­elm-Björk­mans forsk­nings­team har un­der det se­nas­te halv­å­ret hjälpt län­der värl­den över hur de kan an­vän­da hun­dar för att upp­täc­ka smit­tospri­da­re. In­om kort ska till ex­em­pel fins­ka co­ro­na­hun­dar åka på ar­betsupp­drag till Sve­ri­ge där ett stor­bo­lag vill an­vän­da hun­dar­na för att mass­tes­ta per­so­na­len.

I Fin­land är ar­ran­gö­rer av oli­ka pub­li­ka eve­ne­mang myc­ket in­tres­se­ra­de av tan­ken att lå­ta hun­dar snu­sa på publi­ken för att för­bätt­ra sä­ker­he­ten.

Har­t­wall Are­nans vd: Vi är in­tres­se­ra­de

– Det är en myc­ket in­tres­sant idé. Vi stäl­ler oss po­si­ti­va till al­la tänk­ba­ra åt­gär­der som ökar sä­ker­he­ten bland publi­ken. Vi föl­jer med stort in­tres­se hur co­ro­na­hun­dar­na kom­mer i gång på flyg­plat­sen, sä­ger Kim­mo Ki­vi­sil­ta, vd för Har­t­wall Are­nan.

Också An­ni Vep­sälä­i­nen, vd för Fin­lands mäs­sa som dri­ver Mäs­s­cent­rum, är in­tres­se­rad av co­ro­na­hun­dar.

– Då jag läs­te att hun­dar kan iden­ti­fi­e­ra co­ro­na tänk­te jag di­rekt att det här är nå­got myc­ket in­tres­sant. Vi har in­te fat­tat någ­ra be­slut om co­ro­na­hun­dar, men vi föl­jer med ut­veck­ling­en, sä­ger Vep­sälä­i­nen och be­rät­tar att Mäs­s­cent­rum nyss be­slu­ta­de att man bör­jar de­la ut mun­skydd till al­la be­sö­ka­re för att främ­ja sä­ker­he­ten.

Också Ope­ra­che­fen Gi­ta Ka­dam­bi sä­ger att co­ro­na­hun­dar är en in­tres­sant tan­ke.

– Det finns sä­kert många ju­ri­dis­ka och prak­tis­ka sa­ker att be­ak­ta, men vi föl­jer no­ga med hur hun­dar­na kom­mer i gång på flyg­plat­sen, sä­ger Ka­dam­bi

Jo­a­kim Thibb­lin, chef för Svens­ka Te­a­tern, kan väl tän­ka sig att te­a­tern bör­jar an­li­ta co­ro­na­hun­dar.

– Vi är ab­so­lut in­tres­se­ra­de. Vi stäl­ler oss po­si­ti­va till al­la tänk­ba­ra al­ter­na­tiv som ökar sä­ker­he­ten och gör det möj­ligt för oss att be­dri­va vår verk­sam­het, sä­ger Thibb­lin.

Vi hop­pas att vi ska få till­stånd att lå­ta hun­dar­na snu­sa di­rekt på män­ni­skor. Det är en för­ut­sätt­ning för att vi se­na­re ska kun­na er­bju­da co­ro­na­hun­dar som kan an­vän­das vid spor­ta­re­nor, kon­ser­ter el­ler mot­sva­ran­de.

An­na Hi­elm-Björk­man

do­cent vid ve­te­ri­när­me­di­cins­ka fa­kul­te­ten vid Helsing­fors uni­ver­si­tet

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

Se­dan co­ro­nae­pi­de­min bröt ut i vå­ras har fors­ka­re un­der­sökt hun­dars för­må­ga att iden­ti­fi­e­ra vi­ru­set. Hun­den Kös­si var först i Fin­land med att kän­na igen coronaviru­set ut­i­från hur vi­ru­set luk­tar. Går allt som pla­ne­rat får Helsing­fors-Van­da flyg­plats snart co­ro­na­hun­dar som ska hit­ta smit­ta­de re­se­nä­rer.

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

■ An­ni Vep­sälä­i­nen, vd för Fin­lands mäs­sa som dri­ver Mäs­s­cent­rum, är in­tres­se­rad av co­ro­na­hun­dar. – Då jag läs­te att hun­dar kan iden­ti­fi­e­ra co­ro­na tänk­te jag di­rekt att det här är nå­got myc­ket in­tres­sant. Vi har in­te fat­tat någ­ra be­slut om co­ro­na­hun­dar, men vi föl­jer med ut­veck­ling­en, sä­ger Vep­sälä­i­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.