Ar­ki­tek­ter och sta­den oen­se om Eli­el­plat­sen

Fas­tig­hets­in­ve­ste­ra­re vill byg­ga kon­tor på Eli­el­plat­sen, och har fått ge­hör från sta­den. Nu in­leds en ar­ki­tekt­täv­ling där för­slag för hur Eli­el­plat­sen kun­de ut­veck­las vas­kas fram. Ar­ki­tek­ter­na är kri­tis­ka till pla­ner­na och be­sluts­pro­ces­sen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-SPT

– Nå­got mås­te gö­ras, det här är in­te en skvär för män­ni­skor, sä­ger ar­ki­tek­ten, pro­fes­sor eme­ri­tus Vil­helm He­lan­der då vi står på Eli­el­plat­sen.

En ga­tu­mu­si­kant spe­lar Katju­sja på sitt drag­spel. Det kryl­lar av bus­sar, tax­i­bi­lar och män­ni­skor. Vi är på Fin­lands kanske liv­li­gas­te plats, bred­vid Helsing­fors cen­tral­sta­tion.

Ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor går dag­li­gen ge­nom Eli­el­plat­sen. Än­då är pro­me­nad­rut­ter­na kom­pli­ce­ra­de, un­der­di­men­sio­ne­ra­de och kor­sar många ga­tor.

En av Helsing­fors liv­li­gas­te cy­kel­vä­gar slu­tar tvärt vid Post­ga­tan, så för­vir­ra­de cy­klis­ter åker sla­lom mel­lan in­tet ont anan­de fot­gäng­a­re. Nu ska det bli en änd­ring. Bus­sar­na ska flyt­ta från Eli­el­plat­sen till Kam­pens buss­ter­mi­nal. Änd­håll­plat­sen för snabbspår­vä­gen till De­gerö ska byg­gas på Brunns­ga­tan fram­för järn­vägs­sta­tio­nen, och tax­i­bi­lar­na ska del­vis un­der jord.

Sta­den vill att Eli­el­plat­sen ska bli en bätt­re plats för män­ni­skor att gå ge­nom och vis­tas på. Sam­ti­digt öpp­nar man för sto­ra ny­bygg­na­der på en av Helsing­fors mest ef­ter­trak­ta­de plat­ser.

Ar­ki­tekt­täv­ling i höst

Eli­el­plat­sen har fak­tiskt in­te fun­nits läng­re än tju­go år. Det var vid mil­len­ni­e­skif­tet som bland an­nat nya tåg­platt­for­mar, ett ho­tell och Sa­no­ma­hu­set bygg­des på den gam­la gods­ban­går­den.

Det är in­te hel­ler sta­den som har på­bör­jat den nya pla­ne­ring­en av om­rå­det.

I mars 2016 an­sök­te fas­tig­hets­för­säk­rings­bo­la­get Evi­ta Part­ners,

för­säk­rings­bo­la­get Il­ma­ri­nen, fas­tig­hets­fon­den OP-Hy­resin­komst, VR och SOK om en pla­ne­rings­re­ser­ve­ring för Eli­el­plat­sen.

Tan­ken är att byg­ga bland an­nat kon­torslo­ka­ler och even­tu­ellt ett nytt ho­tell på plat­sen. Sta­den god­kän­de an­sök­ning­en om pla­ne­rings­re­ser­va­tio­nen, som nu gäl­ler till slu­tet av 2023.

För­ra vec­kan pre­sen­te­ra­de sta­den en slu­ten ar­ki­tekt­täv­ling, där in­bjud­na ar­ki­tekt­by­rå­er un­der vin­tern får kom­ma med si­na bäs­ta för­slag för vad som ska gö­ras åt Eli­el­plat­sen.

Ett in­ten­tions­av­tal, som är ett för­sta­di­um till slut­gil­ti­ga av­tal, ska ock­så god­kän­nas av sta­den in­om kort. Stads­mil­jö­nämn­den bord­la­de ären­det på sitt mö­te i au­gusti.

Nämn­den vil­le ha tyd­li­ga­re svar av de sö­kan­de på bland an­nat vad de­ras am­bi­tio­ner för det skyd­da­de ju­gend­hu­set mitt på Eli­el­plat­sen är. I det som ti­di­ga­re var VR:s gods­ma­ga­sin finns nu den tjec­kis­ka re­stau­rang­en Vlta­va.

Bygg­na­dens fa­sad är skyd­dad i de­talj­pla­nen, men om­rå­dets pla­ne­rings­prin­ci­per som pub­li­ce­ra­des för­ra vec­kan öpp­nar för för­slag där bygg­na­den helt och hål­let skul­le ri­vas.

Ar­ki­tek­ter­na kri­ti­se­rar

Fin­lands ar­ki­tekt­för­bund Sa­fa stäl­ler sig kri­tiskt till pla­ne­ring­en av Eli­el­plat­sen. För­bun­det skri­ver i ett ställ­nings­ta­gan­de att Eli­el­plat­sen be­hö­ver träd och plan­te­ring­ar, men in­te för myc­ket nya bygg­na­der.

”Även nya bygg­na­der kan i mått­li­ga mäng­der an­vi­sas till den­na na­tio­nellt vär­de­ful­la mil­jö, men en­dast så myc­ket att det för­bätt­rar om­rå­det, och in­te för­stör

Sam­lings­par­ti­ets riks­dags­le­da­mö­ter Kai Myk­kä­nen och Ju­ha­na Var­ti­ai­nen rik­tar hård kri­tik mot stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) på grund av hen­nes ut­ta­lan­den om UPM:s be­slut att stänga pap­pers­fa­bri­ken i Kai­po­la. Cen­ter­mi­nist­rar­na An­ni­ka Saa­rik­ko och Mi­ka Lin­ti­lä vill se ett slut på an­kla­gel­ser­na.

San­na Ma­rin sa­de i Yles tv-pro­gram Mor­go­net­tan på lör­da­gen att UPM:s pap­pers­pro­duk­tion i Kai­po­la var lön­sam, vil­ket en­ligt hen­ne väc­ker frå­gor om or­sa­ken till ned­lägg­ning­en.

”Stats­mi­nis­terns upp­trä­dan­de ty­der på ar­ro­gans. Ma­rin ver­kar fö­ra den vänst­ra flan­kens ta­lan in­om sitt par­ti. Hon lät in­te som den stats­mi­nis­ter som har be­to­nat lös­ning­ar fram­om be­skyll­ning­ar”, skri­ver Kai Myk­kä­nen, ord­fö­ran­de för Sam­lings­par­ti­ets riks­dags­grupp, i ett press­med­de­lan­de.

Myk­kä­nen och riks­dags­le­da­mo­ten Ju­ha­na Var­ti­ai­nen an­ser att Ma­rin ut­ta­lar sig i frå­gor som lig­ger ut­an­för hen­nes be­hö­rig­het.

– Fö­re­ta­gets led­ning stäng­de fa­bri­ken i Kai­po­la ef­tersom UPM får en bätt­re av­kast­ning på ka­pi­ta­let ge­nom att hål­la fa­bri­ken öp­pen i Tyskland, men in­te i Fin­land. Fö­re­ta­gens upp­gift är att ge­ne­re­ra vinst till si­na ak­tieä­ga­re, sä­ger Var­ti­ai­nen.

En­ligt sam­lings­par­tis­ter­na ut­gör de fins­ka ar­bets­krafts­kost­na­der­na ett hin­der för in­du­strins in­ter­na­tio­nel­la kon­kur­rens­kraft.

”Fin­land ger in­tryc­ket av att va­ra en över­re­gle­rad eko­no­mi med en re­ge­ring som in­te vi­sar in­tres­se för struk­tu­rel­la re­for­mer. Bott­nen i re­ge­rings­pro­gram­met har svi­kit”, skri­ver Myk­kä­nen och Var­ti­ai­nen.

Cen­terns ord­fö­ran­de­kan­di­dat, kul­tur- och ve­ten­skaps­mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko, ma­nar i ett in­lägg på sin hem­si­da till sam­ar­be­te och mind­re be­skyll­ning­ar.

”Be­skyll­ning­ar le­der ing­en vart. De ger in­te en en­da ny ar­bets­plats, in­te ens en stunds tröst. Man kan an­se att stor­fö­re­ta­gets be­slut är orätt­vist och orim­ligt, men in­te hel­ler det för­änd­rar det fak­tum att kon­kur­rens­kraf­ten är av av­gö­ran­de be­ty­del­se i en in­ter­na­tio­nell jäm­fö­rel­se”.

Saa­rik­ko vill se be­slut i bud­get­mang­ling­en som stö­der in­du­strin och ex­por­ten, och stöd till om­rå­den som drab­bas av för­änd­ring­ar.

”I de po­li­tis­ka ställ­nings­ta­gan­de­na be­hövs mind­re an­kla­gel­ser och grä­van­de i det för­gång­na, och mer nytänk och sin­ne för si­tu­a­tio­nen”, skri­ver Saa­rik­ko.

Ock­så nä­rings­mi­nis­ter Mi­ka Lin­ti­lä (C) för­sök­te un­der sön­da­gen gju­ta ol­ja på vå­gor­na.

”Nu ska vi in­te hem­fal­la till gräl om ovä­sent­lig­he­ter. Att räd­da de fins­ka job­ben för­ut­sät­ter sam­ar­be­te mel­lan re­ge­ring­en, lön­ta­gar­na och ar­bets­gi­var­na”, skri­ver Lin­ti­lä i sin blogg.

FO­TO: HELSING­FORS STADS­MU­SE­UM

Re­stau­rang Vlta­vas skyd­da­de ju­gend­bygg­nad ris­ke­rar att stry­ka med när Eli­el­plat­sen ska byg­gas om. Bild från 1920-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.